Hotărârea nr. 29/2005

HOTARAREA NR. 29 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare precum si modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru Teatrul National "Radu Stanca " Sibiu
05h29

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 29

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare precum si modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru Teatrul National "Radu Stanca " Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2005 ,

Analizand raportul nr. 3512/20.01.2005 prin care Teatrul National "Radu Stanca" propune aprobarea Regulamentului de organizare si functionare propriu precum si modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pe anul 2005,

Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 504/2004 privind institutiile publice de spectacole si concerte,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "e " si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Teatrului National "Radu Stanca " Sibiu , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba organigrama si numarul de personal al Teatrului National "Radu Stanca " Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba statul de functii al Teatrului National "Radu Stanca " Sibiu, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari se revoca HCL nr. 165/2001 avand acelasi obiect de reglementare.

Art.5. Directorul Teatrului National "Radu Stanca " Sibiu va asigura executarea prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola