Hotărârea nr. 286/2005

HOTARAREA NR. 286 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren, situat in intravilanul Municipiului Sibiu , Statiunea Paltinis , identificat in C.F. 604 Cristian III , nr.top 182/2/5/54/2/1/1/1/1/2 pentru construirea unui releu de telefonie

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.286

privind închirierea prin licitație publică a unui teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu , Stațiunea Păltiniș , identificat în C.F. 604 Cristian III, nr.top 182/2/5/54/2/1/1/1/1/2 pentru construirea unui releu de telefonie

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2005,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 46916/2005 prin care se propune închirierea prin licitație publică a unui teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu , Stațiunea Păltiniș , identificat în C.F. 604 Cristian III, nr.top 182/2/5/54/2/1/1/1/1/2 pentru construirea unui releu de telefonie,

Având în vedere avizul Comisiei de studii , prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 11, lit. a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin 2 lit. “g “ precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a unui teren , situat în intravilanul Municipiului Sibiu , Stațiunea Păltiniș , identificat prin C.F. 604 Cristian III , nr.top 182/2/5/54/2/1/1/1/1/2 , în suprafață de 150,0 mp , pentru construirea unui releu de telefonie.

Art.2. - Se aprobă caietul de sarcini care va sta la baza desfășurării licitației, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Durata închirierii este de 10 ani începând cu data semnării contractului.

Art. 4. - Prețul de pornire la licitație este de 7,02 RON/mp/lună ( valabil la data de 31.08.2005 ), preț stabilit conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2005 ( indexat cu indicele de inflație prevăzut în Buletinul Statistic de Prețuri la cap. “ Servicii “). Prețul de pornire la licitație va fi indexat până la data organizării licitației. Pasul de strigare este minim 0,5 RON/mp.

Art.5. - Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, pentru organizarea și desfășurarea licitației publice, în următoarea componență :

 • a) Președinte - loan Banciu - Viceprimar

 • b) secretar - Vasile Pînzar- Șef Serviciul Patrimoniu

 • c) membru -Dorin Laschescu - Șef Serviciul Urbanism

 • d) membru - Nistor Dorin - Serv. Juridic

 • e) membru- Mariana Hașu - Direcția Fiscală

Art.6. - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în următoarea componență:

a) președinte - Iordan Nicola - secretarul municipiului Sibiu

bjmembru - Viorica Bândescu - director Direcția economică

c) secretar - Maria Țanea - Direcția fiscală

Art.7. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2005.

Președinte

Livia Sarva.

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU               ANEXĂ LA HCL NR.286/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

CAIET DE SARCINI privind închirierea prin licitație publică a unui teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu , Stațiunea Păltiniș , identificat în C.F. 604 Cristian III, nr.top 182/2/5/54/2/1/1/1/1/2 pentru construirea unui releu de telefonie

 • I OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.1. Terenul care urmează a fi închiriat se află situat în intravilanul municipiului Sibiu, Stațiunea Păltiniș , lângă Releul T.V. și spre Trecătoarea Cerbilor

 • 1.2. Terenul care face obiectul închirierii este proprietatea municipiului Sibiu,identificat în C.F. 604 Cristian III nr. top 182/2/5/54/2/1/1/1/1/2 în suprafață de 150,0 mp.

 • 1.3. Construcțiia ce se va realiza : releu de telefonie.

 • II DURATA ÎNCHIRIERII

Durata închirierii este de 10 ani.

 • III CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

Construirea releului de telefonie cât și a lucrărilor de amenajare aferente vor fi prevăzute în P.U.D.-ul ce se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se vor putea realiza numai în baza autorizației de construire eliberată conform legii.

în termen de 30 zile de la semnarea contractului adjudecătorul va solicita emiterea autorizației de construire și va executa construcția conform autorizației de construire.

Amplasarea în teren ca și accesele vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă.

Racordarea la rețeaua de energie electrică cade în sarcina adjudecătorului.

Durata de execuție a obiectivului este cea prevăzută în autorizația de construire.

 • IV ELEMENTE DE PREȚ

Prețul minim pentru închiriere, care reprezintă și prețul de pornire la licitație (valabil pentru luna august 2005 ) este de :

- 7,02 RON/mp/lună - pentru zona I , conform H.C.L. nr. 182/2005. Prețul de pornire la licitație va fi indexat până la data organizării licitației.

Prețul închirierii licitat va fi indexat trimestrial cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Plata chiriei se va face lunar, anticipat, până la data de 25 a fiecărei luni.

Pentru fiecare zi întârziere după data de 25 a lunii anterioare, se vor percepe dobânzi pentru fiecare zi de întârziere și penalități, calculate la valoarea chiriei, conform legislației în vigoare.

 • V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în contract.

In cazul neprelungirii contractului, chiriașul are obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului și cele ce au rezultat în urma investițiilor comune prevăzute în autorizația de construire, gratuite și libere de orice sarcini.

în situația în care pentru nevoi de interes obștesc terenul închiriat va fi destinat altor scopuri (construcții, amenajări edilitare, etc.) contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înștiințarea chiriașului cu 60 de zile înainte.

Pentru neândeplinirea obligațiilor contractuale părțile pot solicita instanței de judecată rezoluțiunea contractului de închiriere.

 • VI CONTROLUL

Controlul general al respectării de către chiriaș al caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuează de către părți și de către organele abilitate de lege.

 • VII SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

 • VIII DISPOZIȚII FINALE

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

După închirierea amplasamentului, realizarea obiectivului de investiții se va face numai, în baza P.U.D-ului ce urmează a fi întocmit și de adjudecâtor , în conformitate cu proiectul legal avizat și aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente.

Subânchirierea , împrumutul în totalitate sau în parte a terenurilor închiriate sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

Proprietarul are dreptul ca prin împutemiciții săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții și încadrarea în termenul de punere în funcțiune prin actul de închiriere.

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să achite :

 • - taxa de participare la licitație în valoare de 120 RON,

 • - să plătească garanția de participare la licitație de 1500 RON,

 • - caietul de sarcini aferent licitației în sumă de 100 RON.

Taxa de participare la licitație , garanția de participare și caietului de sarcini se vor achita la casieria Primăriei Municipiului Sibiu.

Restituirea garanției în cazul ofertanților care nu au adjudecat amplasamentul se efectuează la cerere de la casieria Primăriei Sibiu.

Prețul de pornire la licitație (valabil la data de 31.08.2005) pentru terenul aferent amplasamentului este de :

- 7,02 RON/mp/lună - pentru zona I,conform H.C.L. nr. 182/2005. Prețul de pornire la licitație va fi indexat până la data organizării licitației, iar pasul de strigare va fi de 0,5 RON/mp.

Ofertanții vor anexa la cererea tip :

 • 1. xerocopie după chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație, a garanției și a cumpărării caietului de sarcini.

 • 2. xerocopie după obiectul de activitate conform clasificării C.A.E.N.,

 • 3. certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de D.G.F.P, Consiliul Local al Municipiului Sibiu. Certificatele fiscale vor fi eliberate de instituțiile abilitate și vor fi depuse în formă originală.

 • 4. dovadă de la serviciul juridic din care să rezulte că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 5. certificat constatator emis de la Camera de Comerț,

 • 6. copie act constitutiv al societății (statut/contract), copie certificat de înregistrare fiscală, copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului.

 • 7.copie carte de identitate și actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

Cererile tip vor fi distribuite ofertanților de către Serviciul Patrimoniu, cu sediul în Sibiu, B-dul. Victoriei nr. 1-3, et. II, cam. 122.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul de strigare.

în cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 participanți pentru închirierea amplasamentului, se așteaptă o oră după care licitația pentru amplasamentul respectiv se amână.

De asemenea, în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

în ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, amplasamentul va fi atribuit acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de închiriere se va încheia și semna în termen de maxim 30 de zile , de la data adjudecării, la sediul Serviciului Patrimoniu. Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentului pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de închiriere din garanția depusă pentru participare la licitație se va reține cuantumul chiriei pe două luni, restituindu-se diferența, dacă este cazul.

Nu se pot înscrie la licitație adjudecătorii care nu au încheiat contracte de închiriere la licitațiile anterioare.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou ).

în cazul repetării licitației indifierent de cauză, se percepe o taxă de participare la licitație pentru acoperirea diferenței de cheltuieli ce se vor efectua.


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola