Hotărârea nr. 285/2005

HOTARAREA NR. 285 privind închirierea fara licitatie publica a unor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, în favoarea S.C. TURSIB S.A. Sibiu (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 38/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.285 privind închirierea fără licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, în favoarea S.C. TURSIB S.A. Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2005,

Analizând raportul nr. 46917/2005, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind închirierea fără licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, în favoarea S.C. TURSIB S.A. Sibiu,

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico- sociale , buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 11, lit. a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin 2 lit. “f “ și “g” precum și ale art. 46 și art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L - Se aprobă închirierea, fără licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, în favoarea S.C. TURSIB S.A. Sibiu pentru amplasarea unor chioșcuri de vânzare bilete -conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contractul de închiriere conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Durata închirierii va fi de 5 ani începând cu data semnării contractului.

Art. 4. - Prețul de închiriere este stabilit prin H.C.L. nr. 182/2004, urmând a se indexa cu indicele de inflație prevăzut în Buletinul Statistic de Prețuri.

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2005.

Președinte

Livia Sava

JUDEȚUL SIBIU                       ANEXA NR.l LA HCL 285/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Listă cu amplasamente de chioșcuri pentru vânzare bilete -S.C. TURSIB S.A. Sibiu

Nr. crt

Amplasament

Suprafața -mp

Zona

1.

Cazarma 90

2,25

I

2.

B-dul Spitalelor-Teatru de Stat

2,25

I

3.

B-dul Victoriei-cof. Universității, vis a vis de Primărie

2 25

T i

4.

Balanța I

2,25

III

5.

Piața Cibin

2,25

II

6.

Autogara II

2,25

II

7.

P-ța Rahovei

2,25

II

8.

P-ța. V. Aaron

2,25

II

9.

str. H. Coandă vis a vis de S.C. Compa S.A.

2,25

III

10.

V. Aurie

2,25

II

11.

Șos. Alba lulia colț cu str. E. Bieltz

2,25

II

12.

str. Șurii Mari vis a vis de Obor

2,25

III

Președihte Livia Sava

JUDEȚUL SIBIU                 ANEXA NR.2 LA HCL 285/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.........../....................2005

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. M UNICIPIUL S IBIU, reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, având cod fiscal nr. 4270740, cont nr. RO65TREZ57621210230XXXXX deschis la B.N. -Trezoreria municipiului Sibiu în calitate de proprietar,

Și

 • 2. S.C. TURSIB S.A. SIBIU reprezentată prin d-nul. Popa Adrian în calitate de director general, cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 133-135, jud. Sibiu, tel. 0269/426100; fax 0269/210771, având cod unic de înregistrare R 789401, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1024/1998 având contul nr.........................deschis la...................................,

în calitate de chiriaș,

In baza H.C.L. nr............./2005 s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l - Obiectul contractului este stabilirea dreptului de folosință pentru terenul aparținând domeniului public al municipiului Sibiu în vederea amplasării unor chioșcuri pentru vânzare bilete -conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract, în vederea deservirii transportului în comun în Municipiul Sibiu.

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2 - Durata închirierii este de 5 ani începând cu data semnării contractului.

CAP. IV. DISPOZIȚII FINANCIARE

Art.3 -Prețul închirierii (valabil la data de 30.08.2005) pentru folosirea obiectului închirierii este de:

 • > 7,11 RON/mp/lună - pentru zona I

 • >   5,55 RON/mp/lună - pentru zona II

 • >   3,72 RON/mp/lună - pentru zona III

conform H.C.L. nr............/2005.

Art.4. - Plata chiriei se va face lunar, anticipat, până la data de 25 a fiecărei luni, în contul nr. RO65TREZ57621210230XXXXX la B.N. -Trezoreria municipiului Sibiu, cu obligația prezentării la Direcția Fiscală Locală Sibiu a xerocopiei după dovada plății chiriei, în termen de 2 zile lucrătoare.

Art.5.- Chiria va fi indexată trimestrial cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de Prețuri la Capitolul “ Servicii “ , fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Al t.6 - Pentru fiecare zi întârziere după data de 25 a lunii anterioare, se vor percepe dobânzi și penalități în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR (OM RAC FAM I

Art.7. Obligațiile proprietarului:

 • a. Proprietarul acordă chiriașului dreptul de folosință pentru terenul aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, ce face obiectul contractului de închiriere pe întreaga durată a închirierii.

 • b. Proprietarul are obligația de a nu tulbura pe chiriaș în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere.

Art.8. Obligațiile chiriașului:

 • a. Chiriașul are obligația de a obține și respecta toate avizele necesare pentru realizarea obiectivului.

 • b. Taxele comunale și toate celelalte utilități consumate sunt în sarcina chiriașului, neintrând în prețul chiriei.

 • c. Subânchirierea , împrumutul de folosință sub orice formă, în totalitate sau în parte a terenului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

 • d. în jurul punctului de lucru chiriașul este obligat să păstreze ordinea și curățenia nedepunând ambalaje, materiale etc. conf. H.C.L. nr. 210/2001.

 • e. în cazul neprelungirii contractului chiriașul este obligat ca în termen de 15 zile de la data expirării contractului, să elibereze terenul închiriat de toate amenajările făcute din inițiativa și pe cheltuiala sa și să repună terenul în situația anterioară.

 • f. Racordarea la rețeaua de energie electrică cade în sarcina chiriașului. în cazul racordării la iluminatul public chiriașul are obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu în vederea efectuării contorizării și achitării consumului de energie electrică.

 • g. în termen de 30 zile de la semnarea contractului chiriașul va solicita emiterea autorizației de construcție și va executa construcția conform condițiilor impuse prin certificat de urbanism și autorizație de construcție.

 • h. Chiriașul are obligația de a realiza pe cheltuiala sa construcția provizorie -chioșc pentru care va prezenta la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, documentația spre autorizare.

 • i. Chiriașul are obligația de a executa și lucrările de investiții aferente de îmbunătățire a spațiului înconjurător.

 • j. Chiriașul are obligația de a respecta H.C.L. nr..........Z2005.

 • k. Chiriașul are obligația realizării construcției provizorii -chioșc numai pe baza unui proiect legal avizat și aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente.

CAP. VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9. La expirarea duratei contractului.

Art.10. Neplata chiriei a două luni consecutive dă dreptul proprietarului la rezilierea unilaterală a contractului și obligă chiriașul la plata de daune ; chiriașul este obligat ca în termen de 15 zile de la înștiințarea de reziliere a contractului să procedeze la eliberarea terenului închiriat.

Art.ll. în situația în care pentru nevoi de interes obștesc terenul închiriat va fi destinat altor scopuri (construcții , amenajări edilitare etc.) contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar , după înștiințarea chiriașului cu 30 de zile înainte .

Art.12. în cazul în care chiriașul nu respectă profilul de activitate prevăzut în contract proprietarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul după 15 zile de la data la care chiriașul a fost înștiințat oficial asupra nerespectării art.l din prezentul contract.

Art.13. Chiriașul poate renunța la folosirea terenului înainte de termenul pentru care a fost închiriat, înștiințând proprietarul cu minimum 15 zile înainte de la expirarea lunii pentru care a efectuat anticipat plata.

Art. 14. în cazul neprelungirii contractului, chiriașul are obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului și cele care au rezultat în urma investițiilor comune prevăzute în autorizația de construire, gratuite și libere de orice sarcini.

Art. 15. închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

Art. 16. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Art. 17. Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale părțile pot solicita instanței de judecată rezoluțiunea contractului de închiriere.

CAP, VIL FORȚA MAJORĂ

Art.18. în caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 19. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art.20. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP.VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.21. Litigiile ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere, sunt de competența instanțelor judecătorești , dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.22. Pe toată durata închirierii cele două părți se vor supune legislației în vigoare din România.

Art.23. în relațiile cu terții, răsunderea pentru obligațiile contractuale revine părții care s-a obligat.

Art.24. Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin acte adiționale.

Prezentul contract s-a întocmit în trei exemplare toate cu valoare de original.

PROPRIETAR, MUNICIPIUL SIBIU

PRIMAR Director Economic Serviciul Juridic

Șef Serviciu Patrimoniu

CHIRIAȘ,

S.C. TURSIB S.A. SIBIU

Președinte

Livia Șâva


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola