Hotărârea nr. 274/2005

HOTARAREA NR. 274 privind acordul de principiu in vederea participarii Consiliului Local al Municipiului Sibiu in calitate de membru fondator in cadrul "Asociatiei Judetene de Turism Sibiu" si desemnarea unui reprezentant in acest scop (Modificată și completată de HCL NR. 238/2012)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 274

privind acordul de principiu în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în calitate de membru fondator în cadrul “Asociației Județene de Turism Sibiu” și desemnarea unui reprezentant în acest scop

Coniliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în șdința ordinară din data de 28.07.2005

Analizând raportul nr. 43145/2005 prezenta de Serviciul Juridic din cadrul Direcției Administrație Publică Locală privind acordul de principiu în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în calitate de membru fondator în cadrul Asociației Județene de Turism Sibiu și desemnarea unui repezentant în acest scop,

în scopul constituirii persoanei juridice fiind necesară mandatarea unui consilier local care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sibiu la întocmirea actelor de constituire ale asociației precum și a îndeplinirii procedurilor privind înregistrarea ca persoană juridică în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile aprobată prin Legea nr. 246/2005,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. x și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă în principiu participarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în calitate de membru fondator în cadrul “Asociației Județene de Turism Sibiu”.

Art.2. Se mandatează dl. consilier Wagner Raimar să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sibiu și să semneze actele pocedurale referitoare la constituirea și înregistrarea ca persoană juridică a asociației în numele și pentru Consiliul Local al Municipiului Sibiu urmând să prezinte într-o ședință viitoare actul constituiv și statutul asociației.

Art.3.Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola