Hotărârea nr. 269/2005

HOTARAREA NR. 269 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 269

privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2005,

Analizând raportul nr.41880/2005 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune modificarea organigramei și statului de funcții proprii ca urmare a absolvirii de către d-na Pușcaș Mioara a studiilor superioare de lungă durată specifice domeniului activității desfășurate,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.6 alin.2 din O.G nr.9/2005, ale art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000, republicată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.08.2005, se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat după cum urmează:

- un post de referent tr.IA se transformă în post de inspector de specialitate gr.IA.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005


/ /

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicolaț