Hotărârea nr. 256/2005

HOTARAREA NR. 256 privind scoaterea din fondul forestier al municipiului Sibiu a suprafetei de 10,3 ha teren forestier si trecerea acesteia din administrarea Directiei Silvice Sibiu in administrarea Serviciului Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.256

privind scoaterea din fondul forestier al municipiului Sibiu a suprafeței de 10,3 ha teren forestier și trecerea acesteia din administrarea Direcției Silvice Sibiu în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2005,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 41546/2005 , prin care se propune scoaterea din fondul forestier al municipiului Sibiu a suprafeței de 10,3 ha teren forestier și trecerea acesteia din administrarea Direcției Silvice Sibiu în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.24, al.l, lit. b și d din Ordonanța Guvernului nr.96/1998, republicată, privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național,

în temeiul art. 38 alin 2 lit “ g “, art. 46 din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Sibiu, a suprafeței de 10,3 ha teren forestier , situată în pădurea Dumbrava, în zona limitrofă Grădinii Zoologice, după cum urmează:

din tarlaua 58, U.p. II, U.a 85A,

-suprafața de 2,5 ha -suprafața de 5,2 ha -suprafața de 0,4 ha -suprafața de 0,8 ha -suprafața de 1,0 ha -suprafața de 0,4 ha


  • -   din tarlaua 58, U.p. II, U.a 85B% din tarlaua 54, U.p. II, U.a 85 Ml din tarlaua 54, U.p. II, U.a 85 M2

  • -   din tarlaua 54, U.p. II, U.a 80A% din tarlaua 54, U.p. II, U.a 80M

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi pusă în executare numai după obținerea avizului favorabil din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art.3 - Se aprobă trecerea din administrarea Direcției Silvice Sibiu în administrarea Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu a suprafeței de 10,3 ha teren forestier, proprietate publică a Municipiului Sibiu, în vederea extinderii grădinii zoologice.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicolaî