Hotărârea nr. 252/2005

HOTARAREA NR. 252 privind transmiterea in folosinta gratuita in favoarea Asociatiei Nevazatorilor din Romania - Filiala Judeteana Sibiu, a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Sibiu, str. Avram Iancu nr. 8 si str. Patriotilor nr. 2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 252 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „ REABILITARE REȚELE ȘI AMENAJARE PIETONALĂ PIAȚA HUET

ETAPA II”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 28.07.2005,

Analizând raportul nr. 41869/2005 prin care Direcția Tehnică propune modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „ REABILITARE REȚELE ȘI AMENAJARE PIETONALĂ PIAȚA HUET ETAPA II”

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „m” și ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „ REABILITARE REȚELE ȘI AMENAJARE PIETONALĂ PIAȚA HUET ETAPA II” după cum urmează :

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI- inclusiv TVA

TOTAL

Din care :

C + M


39.558.970,37 mii lei, respectiv 3.955.897 RON

34.828.536,82 mii lei, respectiv 3.482.853 RON

Art.2. hotărâri.


Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005


Contrasemnează

Secretar /

Iordan Nicola