Hotărârea nr. 249/2005

HOTARAREA NR. 249 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Fundatiei "Juvenil Sah" asupra unui spatiu din incinta "Scolii cu cls. I-VIII Regina Maria", str. Zaharia Boiu nr.1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 249

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită Fundației „Juvenil Șah” asupra unui spațiu din incinta „Școlii cu cls.I-VIII Regina Maria”, str. Zaharia Boiu

nr.l

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2005,

Analizând raportul nr. 41868/2005 întocmit de Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită Fundației „Juvenil Șah” asupra unui spațiu din incinta „Școlii cu cls.I-VIII Regina Maria”, str. Zaharia Boiu nr.l

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. n, ale art. 126 și 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită în perioada 01.08.2005 -01.08.2006, în favoarea Fundației „Juvenil Șah” asupra unui spațiu din incinta „Școlii cu cls.I-VIII Regina Maria”, str. Zaharia Boiu nr. 1 ,conform Protocolului prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Șeful Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005


/7 ontrasemnează / Secretar ' / Iordan Nicoța

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.l la HCL 249/2005


PROTOCOL

privind transmiterea în folosință gratuită Fundației “Juvenil Șah” asupra unei săli de clasă din incinta Școlii cu cls. I-VIII Regina Maria situată în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr.l

Nr......

încheiat azi........................

CAP. I PĂRȚILE

între:

Municipiul Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XX00 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar- Klaus W.Iohannis, în calitate de proprietar, pe de o parte

Și

Fundația “Juvenil Șah” cu sediul în Sibiu, Aleea Buia nr.3, reprezentată prin prof. Rășinaru Gheorghe, în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 - Proprietarul cedează în folosință gratuită Fundației “Juvenil Șah” o sală de clasă în suprafață de 70 mp, situată în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr.l, în incinta Școlii cu cls I-VIII Regina Maria Sibiu

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentanții celor două instituții, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a protocolului.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este cedat spațiul in folosința gratuită către Fundația “Juvenil Șah”: începând din 01.08.2005 până în 01.08.2006.

Sala de clasă va fi folosită de către Fundația “Juvenil Șah” numai în afara programului școlar în conformitate cu următorul orar:

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Proprietarul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • b.orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • c. să nu tulbure liniștea publică;

 • d. să efectueze plata utilităților lunar pe baza anexelor la protocol încheiate între Fundația “Juvenil Șah” și Școala cu cls I-VIII Regina Maria Sibiu conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată;

 • e. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare specifice activității desfășurate;

 • f. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

 • g. în termen de 10 zile de la încetarea protocolului să elibereze imobilul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații :

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • c. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

Art.6.2 - în situația prevăzută la art.6.1 lit.b proprietarul este obligat să înștiințeze comodatarul cu 30 de zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1   - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele

precizate în protcol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore proprietarului.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

PROPRIETAR,


COMODATAR,

Primar

Director Economic

Șef Serviciul Juridic

Șef Serviciu Patrimoniu

Director Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat

Contabil Șef

Consilier juridic

Piteședîh'te Pa ul.Niedeix

Secretar /

Iordan Nicbla