Hotărârea nr. 248/2005

HOTARAREA NR. 248 privind trecerea fara plata in patrimoniul "Asociatiei pentru Cinstirea Eroilor Martiri - Sibiu decembrie 89" a sediului situat in Sibiu str. Tg. Vinului nr. 14

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 248

privind trecerea iară plată în patrimoniul „Asociației pentru Cinstirea Eroilor Martiri -Sibiu decembrie 89” a sediului situat în Sibiu str. Tg. Vinului nr. 14

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2005,

Analizând raportul nr. 36371/2005 întocmit de Serviciul Patrimoniu prin care se propune trecerea fără plată în patrimoniul Asociației Sibiu - Decembrie 89 a sediului situat în Sibiu, str. Tg. Vinului nr. 14 ,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 3 (5) din Legea nr. 341/2004 , Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit ia victoria Revoluției române din decembrie 1989, ale art.9 alin. 1, 2, 3 din Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1412/2004,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă trecerea fără plată în patrimoniul „Asociației pentru Cinstirea Eroilor Martiri Sibiu - Decembrie 89” a sediului situat în Sibiu str. Tg. Vinului nr. 14, compus din 4 încăperi în suprafață totală de 43,30 mp. spațiu deținut conform contractului de închiriere 820/23.07.1999 încheiat între „Asociația pentru Cinstirea Eroilor Martiri Sibiu - Decembrie 89” și S C. Urbana S.A.

Art.2. Protocolul de predare - primire a spațiului sus-menționat se va încheia între S.C.Urbana S.A și „Asociația pentru Cinstirea Eroilor Martiri Sibiu - Decembrie 89”, pentru bunurile imobile, construcții și terenuri aferente așa cum sunt înscrise în contractul de închiriere și în fișa de calcul a spațiilor locative.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și directorul SC. Urbana S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005


Contrasemnează

Secretar /

Iordan Nicolla