Hotărârea nr. 247/2005

HOTARAREA NR. 247 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ - Ansamblu locuinte colective" in Sibiu str. Rusciorului nr. 48

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR. 247 privind aprobarea documentației de urbanism “PUZ -Ansamblu locuințe colective” în Sibiu str. Rusciorului nr. 48

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2005,

Analizând raportul nr. 43012/2005 prin care Direcția Arhitect-șef propune aprobarea documentației “PUZ - Ansamblu locuințe colective” în Sibiu str. Rusciorului nr. 48, conform proiectului nr. 239/A//2005 întocmit de dipl. ing. arh. Wemer Keul,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr.350/2001 și ale art.2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUZ - Ansamblu locuințe colective” în Sibiu str. Rusciorului nr. 48 conform proiectului nr. 239/A//2005 întocmit de dipl. ing. arh. Werner Keul, cu respectarea strictă a condițiilor impuse în Certificatul de urbanism și avizele de specialitate.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005


r

Contrasemnează I

/ /

Secretar

Iordan Nicola I