Hotărârea nr. 245/2005

HOTARAREA NR. 245 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - "Alee acces la imobil" situata in Sibiu, Aleea Steaza nr. 3A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 245 privind aprobarea documentației de urbanism PUD -“Alee acces la imobil” situată în Sibiu, Aleea Șteaza nr. 3A

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2005,

Analizând raportul nr. 41864/2005 prin care Direcția Arhitect-șef propune aprobarea documentației PUD —“ Alee acces la imobil “ situată în Sibiu, Aleea Șteaza nr. 3 A, conform proiectului nr. 12a/2005 întocmit de c. arh. Ardeș Nicolae,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr.350/2001 și ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism PUD - “Alee acces la imobil “ situată în Sibiu, Aleea Șteaza nr. 3A, conform proiectului nr. 12a/2005 întocmit de c. arh. Ardeș Nicolae, cu respectarea stictă a condițiilor impuse în Certificatul de urbanism și avizele de specialitate.

Art.2. Aleea de acces aparținând domeniului public al municipiului Sibiu va fi amenajată pe cheltuiala beneficiarului și va rămâne în domeniul public al municipiului Sibiu .

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005


n

Contrasemnează Secretari / Iordan Nicola