Hotărârea nr. 242/2005

HOTARAREA NR. 242 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Construire balcon parter" situat in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 15 ap. 23

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR. 242 privind aprobarea documentației de urbanism “ PUD -Construire balcon parter” situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 15 ap. 23

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2005,

Analizând raportul nr. 41410/2005 prin care Direcția Arhitect-șef propune aprobarea documentației “PUD - Construire balcon parter” în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 15 ap.23 conform proiect nr. 59/2005 întocmit de arh.Dorin Boilă prin “A & D”

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr.350/2001 și ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUD - Construire balcon parter” în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 15 ap. 23 conform proiect nr. 59/2005 întocmit de arh.Dorin Boilă prin “A & D” cu respectarea strictă a condițiilor impuse în Certificatul de urbanism și avizele de specialitate și a aspectului asemănător cu balcoanele existente.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005


c

' i

Contrasemnează Secretar i /

Iordan Nipola