Hotărârea nr. 231/2005

HOTARAREA NR. 231 privind completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.231 privind completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2005,

Analizând raportul nr. 41858/2005 prin care Direcția Administrație locală propune completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 56 alin.2 și 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se completează Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului cu d-na consilier Sîrghie Anca - Doina.

Adoptată în Sibiu la data de 28.07.2005

’j Președinte^ iul Nkdermail


Contrasemnează

Secretar \

Iordan Nicolat