Hotărârea nr. 228/2005

HOTARAREA NR. 228 privind aprobarea contractului de imprumut pentru obiectivul de investitii „Transport urban in Municipiul Sibiu”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.228 privind aprobarea contractului de împrumut pentru obiectivul de investiții „Transport urban în Municipiul Sibiu”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2005,

Analizând raportul nr.37759/2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea contractului de împrumut pentru obiectivul de investiții „Transport urban în Municipiul Sibiu”,

Având în vedere HCL nr. 198/2005 prin care s-a aprobat contractarea împrumutului pentru finanțarea obiectivului de investiții „Transport urban in municipiul Sibiu”

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 38 alm.2 lit.d și ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se aprobă contractul de împrumut încheiat între Municipiul Sibiu și B.E.R.D în scopul finanțării obiectivului de investiții „Transport urban în Municipiul Sibiu”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 30.06.2005

Președinte Gertraud Nowak

ContrasemneazăSecretar 5

Iordan Nicola