Hotărârea nr. 225/2005

HOTARAREA NR. 225 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in vederea construirii de locuinte (Revocată prin HCL NR. 190/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.225 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în vederea construirii de locuințe 1

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2005,

Analizând raportul nr. 37279/28.06.2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea contractării unui împrumut intern în vederea construirii de locuințe,

Având în vedere necesitatea suplimentării fondului locativ al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 57 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, ale O.U.G. nr. 60/2001 privind achizițiile publice,

în temeiul pevederilor art. 38 alin.2 lit.d și ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă contractarea împrumutului intern în valoare de 3,3 milioane Euro în vederea suplimentării fondului locativ al Municipiului Sibiu.

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.06.2005

Președinte GertraudContrasemnează Secretar / Iordan NiQol^