Hotărârea nr. 221/2005

HOTARAREA NR. 221 privind aprobarea Actului Aditional nr.5/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.221

privind aprobarea Actului Adițional nr.5/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări

Construcții SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2005,

Analizând raportul nr.36721/2005 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.5/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art. 13 din Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC DPC SA Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din Legea nr.219/1998,

în temeiul art.38, alin.2, litera g și m și ale art.46, alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Actul adițional nr.5/2005 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Drumuri și Prestări Construcții SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.06.2005


Contrasemnează

Secretar /

Anexa nr..............

La H.C.L...............

ACT ADIȚIONAL NR, 5 / 2005

la contractul de concesiune nr. 69 / 1999

  • I. Părțile contractante •

  • 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740, deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar - Klaus Werner lohannis, în calitate de concendent, pe de o parte

Și

  • 2. S.C. „ Drumuri și Prestări Construcții ” S.A. Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Autogării, nr. 5-7, bl. 33, având cod fiscal nr. R 3097146, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J / 32 / 1025 / 07.09.1998, prin Director general ing. Gheorghe Lazăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1. Obiectul contractului de concesiune va avea următorul conținut :

Valoarea lucrărilor concesionate conform acelor adiționale nr. 1/2005, 2/2005 și respectiv 3/2005 se completează astfel :

I. Reabilitare rețele și modernizare strada Semaforului :

Valoare                                       45.618.974 mii lei

Se va plăti în anul 2005 suma de 3.774.000 mii lei , diferența se va plăti în anul 2006 .

II. Reabilitare rețele și modernizare strada Nicolae Bălcescu

Valoare                                       33.618.200 mii lei

Se va plăti în anul 2005 suma de 5.661.000 mii lei , diferența se va plăti în anul 2006

III. Reabilitare rețele, alimentare cu apă și refacere infrastructură cu pavaj strada Măsarilor.


Valoare


3.725.200 mii lei


Se va plăti în anul 2005 suma de 387.300 mii lei, diferența se va plăti în anul 2006 .

Viabilizare Cartier Tilișca 5 879.377 mii lei


Ștrand II


6.700.000 mii lei


Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru concendent și 1(un) exemplar pentru concesionar.


PREȘEDINȚI


SECRETAR /

IORDAN NICOM