Hotărârea nr. 218/2005

HOTARAREA NR. 218 privind infiintarea compartimentului "Unitate de implementare a programului de finantare" in cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 264/2005)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.218

privind înființarea compartimentului „Unitate de implementare a programului de finanțare” în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2005

Analizînd raportul nr.36714/2005 prin care Serviciul resurse umane propune înființarea compartimentului „Unitate de implementare a programului de finanțare”, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Având în vedere necesitatea armonizării structurii compartimentelor din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Sibiu, cu cerințele impuse de clauzele proiectului de finanțare acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și,

în contextul vacantării funcțiilor publice care au aparținut Serviciului Stare Civilă, devenite vacante, urmare transferului în interesul serviciului, la Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală,juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. alin. 1 începând cu data de 01.07.2005, patru din posturile vacante se transformă după cum urmează:

2 posturi de referent superior tr. 1, se transformă în 2 posturi de consilier principal tr. 3,

- 2 posturi de referent superior tr. 1, se transformă în 2 posturi de consilier debutant.

alin. 2 Cu aceeași dată, se înființează în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, compartimentul „Unitate de implementare a programului de finanțare”, având componența mai sus amintită.

Art. 2 Se aprobă organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 1 și respectiv nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă anexa nr. 1 la HCL nr. 94/2005, reprezentând statul de funcții și, se modifică în mod corespunzător organigrama aprobată prin HCL nr. 261/2004.

Art. 4 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.06.2005

Președinte                                                    / /

Gertraud/Nowak'                          Contrasemnează/

Secretar / /

/ U                                   Iordan NicoLu->lĂ

ANEXA 1

la Hotararea Consiliului local al Municipiului Sibiu

nr. 218 din: 2005


PRIMAR

VICEPRIMARI

SECRETAR 1

APARATUL PROPRIU :

din cere: FUNCȚII OE CONDUCERE, din care:


-ARHITECT ȘEF

  • - DIRECTOR EXECUTIV

-ȘEF SERVICIU

  • - ȘEF BIROU

FUNCȚII DE EXECUȚIE, din care.


  • - FUNCȚII PUBLICE                    157

  • - FUNCȚII PE REGIM CONTRACTUAL          19JUDEȚUL SIBIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr.2

IaH.C.L.nr. 218/30.06.2005

STAT DE FUNCȚII valabil la data de 01.07.2005

Nr. crt.

Funcția

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Număr posturi

A.    FUNCȚII PUBLICE -

181

I

Secretarul municipiului

1

II.      Aparatul propriu

Funcții de conducere :

23

1

Arhitect șef         - consilier

I

Superior

1

1

2

Director executiv - consilier

I

Superior

1

5

3

Sef serviciu         - consilier

I

Superior

1

15

4

Sef serviciu         - consilier

I

Principal

1

1

5

Sef birou            - consilier

I

Superior

1

1

Funcții de execuție : » >

157

1

Auditor

I

Superior

1

1

2

Auditor

I

Principal

1

2

3

Consilier juridic

I

Superior

1

1

5 5

Superior 3

1

1

4

55

I

Principal

1

1

5

55

I

55

2

1

6

5 5

I

Asistent

3

2

7

55

I

Debutant

-

1

8

Consilier

I

Superior

1

15

9

55

I

7 5

2

5

10

>5

I

7 5

3

9

11

55

I

Principal

1

33

12

n

I

55

2

2

13

57

I

55

3

11

14

55

I

Asistent

1

12

15

55

I

77

2

-

16

5 5

I

55

3

10

17

5 5

I

Debutant

-

8

18

Referent de specialitate

11

Superior

1

7

19

55

II

Asistent

1

1

20

Referent

III

Superior

1

22

21

>5

III

55

2

2

22

III

55

3

6

23

55

III

Principal

1

3

24

55

III

57

2

-

25

55

III

57

3

1

26

55

III

Asistent

I

-

27

_22________________________________________________

III

55

2

-

28

55

III

55

3

-__________

Nr. crt.

Funcția

*

Grad/ treaptă profesională

Număr posturi

B.   FUNCȚII DE NATURA CONTRACTUALA -

20

Funcții de conducere :

1

1

Sef serviciu            - Insp.de spec.

IA

1

Funcții de execuție : ____________________2____________________________________>_________________________________ _____

19

1

Inspector de spec.

II

I

2

Referent de spec.

IA

1

3

Referent de spec.

III

1

4

Referent

I

1

5

Referent

II

1

6

Secretar-dactilograf

I

5

7

Secretar-dactilograf

II

1

8

Administrator

II

1

9

Arhivar

11

1

10

Muncitor calificat

I

1

11

>>

II

3

12

22

III

1

13

n

V

1

PREȘEDINTE

Gertraud Nowi

(Z