Hotărârea nr. 210/2005

HOTARAREA NR. 210 privind prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul nr. 6 din Piata Teatrului

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 210 privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul nr. 6 din Piața Teatrului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2005,

Analizând raportul nr.36708/2005 prin care Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu propune prelungirea pe o perioadă de un an a contractului de închiriere pentru spațiul nr. 6 din Piața Teatru atribuit prin HCL 97/2000 Asociației Sibiu Decembrie 89,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin.l lit. c din Legea nr. 341/2004 ,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f, h și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de un an, a contractului de închiriere pentru spațiul nr. 6 din Piața Teatrului, în favoarea Asociației Sibiu Decembrie 89.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.06.2005

Președinte

Gertraud Nbw;


Contrasemnează

Secretar