Hotărârea nr. 21/2005

HOTARAREA NR. 21 privind decontarea sumei de 19.590.146 cu titlu de despagubiri civile si 1.621.611 lei cu titlu de cheltuieli de judecata dispuse de Judecatoria Sibiu prin Sentinta civila nr. 6460/2004
05h21

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 21

privind decontarea sumei de 19.590.146 cu titlu de despagubiri civile si 1.621.611 lei cu titlu de cheltuieli de judecata dispuse de Judecatoria Sibiu prin Sentinta civila nr. 6460/2004

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2005,

Analizand raportul nr. 9453/2005 prezentat de Serviciul Public de Administrare Pacuri si Zone Verzi prin care se solicita decontarea sumei de 19.590.146 cu titlu de despagubiri civile si 1.621.611 lei cu titlu de cheltuieli de judecata dispuse de Judecatoria Sibiu prin Sentinta civila nr. 6460/2004

Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

In conformitate cu O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale,

In temeiul prevederilor art.38 alin.3 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba decontarea sumei de 19.590.146 cu titlu de despagubiri civile si 1.621.611 lei cu titlu de cheltuieli de judecata dispuse de Judecatoria Sibiu prin Sentinta civila nr. 6460/2004 , din bugetul Serviciului Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi aprobat pe anul 2005, din contul 3007 "Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale".

Art.2. Seful Serviciului Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola