Hotărârea nr. 208/2005

HOTARAREA NR. 208 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul de investitii „REABILITARE RETELE TEHNICO-EDILITARE SI MODERNIZARE STRADA BERARIEI , REVOLUTIEI SIBIU”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 208

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificați pentru obiectivul de investiții „REABILITARE REȚELE TEHNICO-EDILITARE ȘI MODERNIZARE

STRADA BERĂRIEI, REVOLUȚIEI SIBIU”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 30.06.2005,

Analizând raportul nr.36704/2005 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor economici modificați pentru obiectivul de investiții „REABILITARE REȚELE TEHNICO-EDILITARE ȘI MODERNIZARE STRADA BERĂRIEI, REVOLUȚIEI SIBIU”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „d” și ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă indicatorii economici modificați la obiectivul de investiții „„REABILITARE REȚELE TEHNICO-EDILITARE ȘI MODERNIZARE STRADA BERĂRIEI, REVOLUȚIEI SIBIU ”, după cum urmează

INDICATORI ECONOMICI- inclusiv TVA

TOTAL        40.688.360. mii lei

Din care

C + M         35.611.603 mii lei

Art.2. Indicatorii tehnici aprobați inițial prin HCL 276/26.09.2003 se completează cu

Podeț strada Gimnasticii- 1 bucată

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.06.2005


Președinte GertraudContrasemnează

Secretar z

Iordan Nițola4