Hotărârea nr. 204/2005

HOTARAREA NR. 204 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „REABILITARE RETELE SI MODERNIZARE STRADA SEMAFORULUI-SIBIU”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 204

privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoinici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE REȚELE ȘI MODERNIZARE STRADA SEMAFORULUI-SIBIU”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 30.06.2005,

Analizând raportul nr. 3 6665/2005 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE REȚELE ȘI MODERNIZARE STRADA SEMAFORULUI-SIBIU”

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „d” și ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „REABILITARE REȚELE ȘI MODERNIZARE STRADA SEMAFORULUI- SIBIU”, după cum urmează :

INDICATORI ECONOMICI- fără TVA

TOTAL 54.280.565 mii lei

Din care:

C + M         49.969.824 mii lei

INDICATORI TEHNICI

 • - rețea apă PE 200

  1.150 ml

  400 ml

  32 ml

  465 ml

  20.100 mp

  7.400 mp

  1 (unu)


 • - rețea apă PE 250

 • - rețea apă PE 160

 • - rețea apă PE 315

 • - străzi carosabil

 • - trotuare

 • - sens giratoriu

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.06.2005              /

Președinte                                                      /

Gertraud Nowak^                         Contrasemnează/

/ J'Secretar * //

/ / '                                         Iordan NicoțaUc?