Hotărârea nr. 200/2005

HOTARAREA NR. 200 privind reducerea numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav si suplimentarea numarului de indemnizatii cuvenite persoanelor cu handicap grav sau reprezentantilor lor legali (Modificată de HCL NR. 332/2005)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 200

privind reducerea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav și suplimentarea numărului de indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau reprezentanților lor legali

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2005,

Analizând raportul nr. 11594/2005 prin care Serviciul public de Asistență Socială propune începând cu data de 01.07.2005 reducerea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și suplimentarea numărului de indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau reprezentanților lor legali aprobate prin Hotărârea nr. 324/23.12.2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru anul 2005 de la 460 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la 440, în cadrul Biroului Protecție Specială - Serviciul Public de Asistență Socială și de la 630 indemnizații la 670 indemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului sau reprezentantului său legal, urmare a opțiunii cu preponderență a persoanelor cu handicap grav pentru indemnizații

Având în vedere Hotărârea nr. 24/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind organizarea și funcționarea Serviciului Public de Asistență Socială,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate art. 18 alin i lit. f, ale art. 19 alin. 1 lit. c, art. 20 alin.2 din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, art. 6 alin. 1 și 2 din HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, art. 1 și art. 5 din Ordinul 794/380/2002 precum și ale art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă începând cu 01.06.2005 :

un număr de 440 posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav în cadrul Biroului Protecție Specială - Serviciul Public de Asistență Socială;

un număr de 670 indemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului sau reprezentantului său legal.Cheltuiala bugetară aferentă celor 40 de indemnizații suplimentate se suportă din economia realizată la Cap. 60.02.47 - salarii și cheltuieli salariale cu asistenții personali și indemnizații.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 1 - organigrama - și anexa nr. 2 - statul de funcții - la H.C.L. nr. 24/2005 privind organizarea și funcționarea Serviciului Public de Asistență Socială.

Art.3. De la aceeași dată se modifică în mod corespunzător HCL nr. 324/2004 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2005

Art.4. Directorul serviciului public de protecție și asistență socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.06.2005

Președinte Gertraud NContrasemnează' Secretar / / Iordan Nicola //