Hotărârea nr. 198/2005

HOTARAREA NR. 198 privind aprobarea contractarii imprumutului pentru finantarea obiectivului de investitii „Transport urban in municipiul Sibiu”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.198

privind aprobarea contractării împrumutului pentru finanțarea obiectivului de investiții „Transport urban în municipiul Sibiu”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 22.06.2005,

Analizând raportul nr. 36323 /2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea contractării împrumutului pentru finanțarea obiectivului de investiție „Transport urban în municipiul Sibiu”, și

în conformitate cu :

  • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componentei si competentelor Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, Anexa nr. 1, art. 1 alin. (3), conform căruia se va prezenta Comisiei, printre altele, „hotărârea autorității administrației publice locale de aprobare a contractării împrumutului, cu precizarea valorii acestuia și a finanțatorului, a plății din bugetul local a serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului, pe perioada de derulare a acestuia, a plății oricăror impozite și taxe aferente realizării investiției, hotărâre adoptată în condițiile prevăzute la art. 57 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 45/2003”;

  • - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, art. 57 alin.(l) și (2), conform cărora „(1) Consiliile locale, județene si Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum si pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(2) Consiliile locale, județene si Consiliul General al Municipiului București, după caz, hotărăsc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel puțin doua treimi din numărul membrilor ce le compun” și

  • - având în vedere nominalizarea municipiului Sibiu în cadrul Programului “ Sibiu -Capitală Culturală Europeană 2007” , acesta devenind un proiect prioritar al Guvernului , conform HG nr.77/2005 ,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe si administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.d) și art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contractarea împrumutului pentru finanțarea obiectivului de investiție „Transport urban în municipiul Sibiu”, în următoarele condiții

  • (a) valoarea împrumutului va fi de 15.000.000 Euro;

  • (b) finanțatorul este Banca Europeană pentru Recontrucție și Dezvoltare;

  • (c) plata serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului se va face din bugetul local, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia;

  • (d) se aprobă plata oricăror taxe și impozite aferente realizării investiției din bugetul local.

Art. 2. Se aprobă proiectul contractului de împrumut pentru finanțarea obiectivului de investiții „Transport urban în municipiul Sibiu” .

Art. 3. Se Împuternicește dl. Klaus Wemer lohannis - primarul Municipiului Sibiu, sa negocieze clauzele contractului de imprumut si sa semneze contractul de imprumut in numele Municipiului Sibiu cu Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare.

Art. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptata cu votul a 19 din numărul membrilor Consiliului Local fiind astfel indeplinite condițiile art. 57 alin.2 din OUG 45/2003.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

ART.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 22.06.2005

Președinte

Gertraud NowaX


Contrasemnează Secretar


Iordan Nicola/dormitate

■malul