Hotărârea nr. 195/2005

HOTARAREA NR. 195 pentru revocarea unor hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 195

pentru revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2005,

Analizând raportul nr. 29953/2005 prin care Serviciul Juridic propune revocarea Hotărârilor nr. 130/2005, 131/2005, 156/2005 și nr, 157/2005 ale Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Având în vedere adresele nr. 4195/2005 și 4196/2005 ale Prefecturii Județului Sibiu înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 29871/2005 și nr. 29872/2005,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă următoarele hotărâri ale Consiliului Local :

  • a) HCL nr. 130/2005 privind vanzarea prin licitație publica a imobilului - teren cu construcții - situat în Sibiu , str. N. Bălcescu nr,6, cu destinație : agenție de voiaj

  • b) HCL nr. 131/2005 privind vanzarea prin licitație publica a imobilului - teren cu construcții - situat în Sibiu , str. N.Bălcescu nr 10 cu destinație : agenție de voiaj

  • c) HCL 156/2005 privind însușirea de către Consiliul Local Sibiu a raportului de evaluare , întocmit de către S.C. SIBCONSULT S R L., pentru imobilul - teren cu construcții - situat în Sibiu , str. N. Bălcescu nr.6 în vederea stabilirii prețului de strigare pentru vânzarea acestuia prin licitație publică;

  • d) HCL 157/2005 privind însușirea de către Consiliul Local Sibiu a raportului de evaluare. întocmit de către S.C. SIBCONSULT S.R.L., pentru imobilul - teren cu construcții - situat în Sibiu , str. N. Bălcescu nr. 10 în vederea stabilirii prețului de strigare pentru vânzarea acestuia prin licitație publică

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.05.2005

Președinte Gertrud KrechContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola