Hotărârea nr. 190/2005

HOTARAREA NR. 190 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU str. G-ral Balan, municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.190 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU str. G-ral Bălan, municipiul Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2005,

Analizând raportul nr 29333/2005 prin care Direcția .Arhitect-șef propune aprobarea documentației PUZ și RLU str. G-ral Bălan, municipiul Sibiu conform proiect nr. 227 A/2004 întocmit de SC Exprodir SRL Sibiu,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin i din Legea nr.350/2001 și ale art.2 alin 2 din Legea nr 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor an 38 alin.2 lit.k și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism PUZ și RLU str. G-ral Bălan, municipiul Sibiu conform proiect nr 227 A/2004 întocmit de SC Exprodir SRL Sibiu, condiționat de obținerea avizului de la Comisia regională a monumentelor istorice și cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.05.2005

Președinte

Gertrud Rrech


< Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola