Hotărârea nr. 187/2005

HOTARAREA NR. 187 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a statului de functii la Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Sibiu (Anexele nr. 1 și 2 revocate prin HCL NR. 307/2006. Anexa nr. 1 abrogată prin HCL NR. 285/2010)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.187

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcționare, a organigramei și a statului de funcții la Serviciul public comunitar de evidență a

persoanelor al municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 26.05.2005,

.Analizând raportul nr. 29342/2005, prin care Serviciul resurse umane propune modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Sibiu, aprobate prin HCL nr. 32/2005 și modificate și completate prin HCL nr. 136/2005,

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al municipiului Sibiu nr. 32/27.01.2005 prin care s-a înființat Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Sibiu precum și HCL nr. 136/2005 prin care i s-a acordat personalitate juridică,

Luând în considerare precizările din adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrată la noi sub nr. 27211/10.05 2005,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. XVI din Nota la Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, ale art. 27, art. 33 și art 34 din H.G.nr. 1209/2003, ale art 12 din OUG nr. 92/2004 aprobată prin Legea nr. 76/2005, ale art 57 și art 58 din Legea nr 24/2000, republicată

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. e coroborat cu art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I începând cu data de 01.06.2005 se modifică statul de funcții la Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Sibiu, după cum urmează:

- funcția publică de Contabil-șef se transformă în aceea de Director executiv adjunct -consilier superior 1,

funcția contractuală - casier I se transformă în funcția publică - referent asistent 3,

1 post de consilier debutant din cadrul Serviciului Stare Civilă se transformă în consilier asistent la treapta 3 de salarizare.

Art. II Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții Conform anexelor nr. I, nr. 2 și respectiv nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. III, Prezenta hotărâre modifică și completează HCL nr. 136/2005 anexele nr. I, nr. 2 și nr. 3.

Art. I\ , Primarul municipiului Sibiu și directorul Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.05 2005

Președinte                               ^Contrasemnează

Gertrud JKfech                                  Secretar

Lm-j A~ I                                  Iordan Nicola

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 187/2005


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR


APROB,

PRIMARUL MUNICIPII LUI SIBIU


KLA US- WERNER IOHANNIS


AVIZAT,

DIRECTOR GENERAL AL INSPECTORATULUI NAȚIONAL PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR

Comisar - șef de poliție

SIL l IIJ-CRISTIAN L UNCAȘV


REGULAMENTUL


Nr.


din


2005


PRIVIND ORGANIZAREA $1 FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

AL MUNICIPIULUI SIBIU ’

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor al Municipiului Sibiu , denumit în continuare serviciul public comunitar , se organizează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și este aparat de specialitate al administrației publice locale , constituit în temeiul art.l alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea , organizarea și funcționarea seviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.372/2002 , precum și prin Ordonanța de Urgență nr. 50/2004.

Art.2 - (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor , precum și de eliberare a documentelor, în sistem de ghișeu unic.

(2) Activitatea serviciului public comunitar local se desfășoară în interesul persoanei și al comunității , în sprijinul instituțiilor statului , exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art.3 - (1) In vederea îndeplinirii atribuțiilor , serviciul public comunitar este constituit , potrivit prevederilor art.4 alinți) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 , prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu și a Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei Sibiu , care a făcut parte din structura de evidență informatizată a persoanei a municipiului.

(2) Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Sibiu este organizat la nivel de serviciu și are în componență servicii și compartimente având ca principale atribuții : evidența persoanelor și eliberarea cărților de identitate și a celor de alegător , eliberarea pașapoartelor simple , înregistrarea actelor și eliberarea certificatelor de stare civilă, informatică ,analiză-sinteză , secretariat - arhivă și relații cu publicul.

Art.4 - ți) Directorul executiv al serviciului public comunitar local este numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a consiliului local , în condițiile legii , cu avizul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(2) din metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004.

Art.5 - în îndeplinirea prerogativelor cu care este investit , serviciul public comunitar local cooperează cu celelalte structuri ale consiliului local, ale Ministerului Administrației și Internelor și colaborează , pe probleme de interes comun , potrivit prevederilor actelor normative în vigoare , cu autoritățile publice , societăți , agenți economici , precum și cu persoane fizice.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SERVICIULUI

Art.6 - (1) Structura organizatorică și efectivele serviciului public comunitar local sunt stabilite conform statului de organizare prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu , nr.din,avizat       de

Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor.

(2) Serviciul public comunitar local de evidența a persoanelor are atribuții pe linie de :

 • a) - evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate ;

 • b) - eliberare a pașapoartelor;

 • c) - informatică;

 • d) - stare civilă;

 • e) - analiză- sinteză , secretariat - arhivă și relații publice.

Art.7 - (1) Serviciul public comunitar local execută atribuțiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluționarea cererilor cetățenilor care au domiciliul sau reședința pe raza de competență.

(2) în vederea atingerii obiectivelor stabilite , activitatea serviciului are la bază relații de autoritatețierarhice , funcționale) , de cooperare , de coordonare și control , potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

Art.8 - (1) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local și structurile subordonate acestuia în scopul menținerii , păstrării și perfecționării stării de funcționalitate a serviciului. Același tip de relații se stabilesc între șefi și personalul subordonat acestora.

(2) în cadrul serviciului sau birourilor se pot organiza compartimente. în cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcții de conducere , se stabilesc relații de autoritate funcționale între personalul cu funcția cea mai mare și restul personalului acestor structuri , în vederea îndrumării și îmbinării în mod unitar , în conformitate cu scopurile și obiectivele propuse , a activității acestora și a echilibrării sarcinilor , armonizării eforturilor necesare și asigurării unității de acțiune în îndeplinirea obiectivelor.

Art.9 - (1) La nivelul serviciului public comunitar local , activitatea de control și coordonare este atributul conducerii și se realizează direct , ori prin intermediul șefului de serviciu sau compartiment. De asemenea , în activitatea de control pe linii specifice de muncă , conducerea serviciului poate angrena și alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(2) Organigrama serviciului public comunitar este prevăzută în anexa 1 , la prezentul regulament.

Art.10 - Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Sibiu primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din municipiul Sibiu.

CONDUCEREA SERVICIULUI

Art.11 - Conducerea serviciului public comunitar local este asigurată de directorul executiv.

Art.12 - (1) Directorul executiv reprezintă serviciul public comunitar local în relațiile cu șefii celorlalte structuri din aparatul propriu al consiliului local și a serviciilor publice subordonate acestuia , cu comandanții(șefii) unităților din Ministerul Administrației și Internelor , cu instituțiile și organismele din afara sistemului Ministerul Administrației și Internelor , potrivit competențelor legale.

 • (2) In aplicarea ordinelor și istrucțiuniior de nivel superior , directorul executiv al serviciului public comunitar local emite decizii obligatorii pentru tot personalul din subordine , în conformitate cu prevederile legale.

 • (3)  în condițiile legii și reglementărilor specifice , directorul executiv al serviciului public comunitar local poate delega atribuții din competența sa altor persoane din subordine.

Art.13 - Directorul executiv al serviciului public comunitar local răspunde în fața consiliului local de întreaga activitate pe care o desfășoară , potrivit prevederilor fișei postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar local răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară , în fața directorului executiv.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL

Art.14 - Serviciul public comunitar local are următoarelor atribuții principale:

 • a) întocmește , păstrează , ține evidența și eliberează , în sistem de ghișeu unic , certificatele de stare civilă , cărțile de identitate și cărțile de alegător;

 • b) înregistrează actele și faptele de stare civilă , precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil , în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

 • c) întocmește și păstrează registrele de stare civilă , în condițiile legii;

 • d) întocmește , completează , rectifică , anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate , în condițiile legii;

 • e) Actualizează , utilizează și valorifică Registrul local de evidență a populației ,care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul pe raza Municipiului Sibiu;

 • f) Furnizează , în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației , datele necesare pentru actualizarea Registului Permanent de Evidența Populației;

 • g) Furnizează , în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor , datele de identificare și de adresă ale persoanei;

 • h) întocmește listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Național pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidență a Persoanelor;

 • i) Constată contravențiile și aplică sancțiuni contravenționale, în condițiile legii;

 • j) Primește cererile și documentele necesare în vederea eliberării pașapoartelor simple și le înaintează Serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor;

 • k) Primește de la serviciul public comunitar competent , pașapoartele simple pe care le eliberează solicitantelor;

 • l) Ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

 • m) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

Secțiunea I

ATRIBUȚII PE LINIE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Art.15 - în domeniul evidenței persoanelor și eliberării actelor de identitate , serviciul public comunitar local are următoarele atribuții :

 • a) Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate și a cărților de alegător . sens în care primește , analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate , stabilirea , restabilirea ori schimbarea domiciliului , precum și acordarea vizei de reședință , în conformitate cu prevederile legale;

 • b) Pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență , răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale , a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

 • c) înregistrează toate cererile , în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări , în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru:

 • d) Preia imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate și a pașapoartelor;

 • e) Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate,

 • f) Colaborează cu formațiunile de poliție organizând în comun acțiuni și controale la locuri de cazare în comun , hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a populației, precum și a celor urmărite în temeiul legii. Aceste acțiuni pot fi organizate și desfășurate și cu forțe proprii atunci când există date și informații cu privire la nerespectarea legislației în vigoare sau prin sondaj.

 • g) Asigură aplicarea mențiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetățenilor fată de care s-a luat măsura interdicției de a se afla în anumite

9                             9                                                                                                                    9

localități sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

 • h) Identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • i)  înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

 • j) Actualizează Registrul permanent de evidență a populației cu informațiile din cererile cetățenilor pentru eliberarea actului de identitate precum și din comunicările autorităților publice prevăzute de lege;

 • k) Desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • l)  Desfășoară activități specifice în cooperare cu unitățile din cadrul Ministerului Administrației și Internelor sau altor ministere, autorități și instituții centrale sau locale, în vederea identificării anumitor persoane și realizării certitudinii cu privire la identitatea acestora, în cazurile persoanelor în vârstă de peste 18 am care nu au avut acte de identitate, a cererilor de (re)stabilire a domiciliului în România de către cetățeni români cu domiciliul în străinătate sau cetățeni ai Republicii Moldova sau Ucraina care solicită (re)stabilirea domiciliului în România ori a cetățenilor străini care au dobândit, în condițiile legii, calitatea de cetățean român;

 • m) Sprijină formațiunile operative ale Ministerului Administrației și Internelor ori alte autorități în stabilirea cu certitudine a identității persoanelor ca nu-și pot declina identitatea, internate în unități sanitare sau de ocrotire socială, abandonate în locuri publice, copiilor abandonați în maternități, spitale și alte așezăminte ori cadavrele cu identitate necunoscută;

 • n) Efectuează verificările prevăzute de lege în cazurile cererilor de schimbare de nume sau prenume pe cale administrativă;

 • o) Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile

operative ale           în scopul realizării operative și de calitate a

sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii:

 • p) Formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc;

 • q) întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciului, precum și procesele-verbale de scădere din gestiune,

 • r) Răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

 • s) Soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

 • t) Organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidentele locale;

 • u) Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate;

 • v) Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

 • w) Asigură securitatea documentelor serviciului.

Secțiunea II

ATRIBUȚII PE LINIE INFORMATICĂ

Art.16 - Pe linie informatică, serviciul public comunitar local are următoarele atribuții principale:

 • a) Actualizează Registrul permanent de evidență a populației local cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

 • b) Preia în registrul permanent de evidență a populației datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate:

 • c) Preia imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate și a pașapoartelor;

 • d) Actualizează datele și pregătește lotul în vederea producerii cărților de identitate și de alegător precum și a pașapoartelor;

 • e) Copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărților de identitate și a pașapoartelor și completează fișa de însoțire a lotului și celelalte evidențe;

0 Operează în baza de date locală data înmânării cărții de identitate și aleeător;

 • g) Execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

 • h) Evidențiază incidentele de hard-soft și de aplicație;

 • i) Clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

 • j) Rezolvă erorile din baza de date localățconstatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

 • k) Salvează și arhivează pe suport magnetic, fișierul de imagini pentru loturile de cărți de identitate și alegător,

 • l) Furnizează, în condițiile legii, datele de identitate și de adresă ale persoanei către autoritățile și insituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic, în condițiile legii;

 • m) întocmește și actualizează listele electorale permanente;

 • n) Administrează rețeaua și domeniul sistemului informatic pe probleme de competența serviciului public comunitar local;

 • o) Desfășoară activități de studiu și documentare tehnică, în scopul cunoașterii tehnologiilor în domeniul informatic și a posibilităților de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;

 • p) Colaborează cu specialiștii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Administrației și Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

 • q) Execută operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local și participă la depanarea și repunerea în funcție a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiștii firmei care asigură asistența tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicație și software;

 • r) Asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

 • s) Execută, ori de câte ori se impune, activități de instruire a întregului personal cu privire la noutățile hard și soft apărute sau implementate în munca de evidență a populației;

 • t) Execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului

Secțiunea III

ATRIBUȚII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Art.17 - Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuții:

 • a) întocmește, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces și eliberează certificate doveditoare;

 • b) înscrie mențiuni, în condițiile legii și ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;

 • c) Pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;

 • d) înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • e) Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formulare;

 • f) Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităților, precum și dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice sau juridice;

 • g) Constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • h) Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanei în vârstă de 0 - 14 ani, precum și actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

 • i)  Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverința de recrutare a persoanei supuse obligațiilor militare;

 • j)  întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică pe care le trimite, lunar Direcției Județene de Statistică;

 • k) întocmește și conduce Registrul de evidența a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale pentru persoanele decedate și înregistrate și le înaintează Camerei Notarilor Publici, pentru defuncții cu ultimul domiciliu în municipiul Sibiu a căror moștenire cuprinde bunuri imobile;

 • l) Ia măsuri de păstrare în condiții corespunzătoare a registrelor și certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariția acestora;

 • m) Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate;

 • n) Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;

 • o) Se îngrijește de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total - după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise:

 • p) Ia măsuri de reconstituire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

 • q) înaintează serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din exemplarul I;

 • r) Sesizează imediat serviciul județean de specialitate, în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special;

 • s) Primește cererile și efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă și transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;

 • t) Promovează din oficiu, acțiuni pentru rectificarea, completarea, modificarea sau anularea actelor de stare civilă, în condițiile legii iar la solicitarea instanțelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariției sau a morții pe cale judecătorească și înregistrarea tardivă a nașterii;

 • u) întocmește, eliberează, actualizează și conduce evidența livretului de familie, în condițiile legii;

 • v) Desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • w) Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

 • x) Formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc.;

 • y) întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciului public local, precum și procesele- verbale de scădere de gestiune;

 • z) Răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

aa)Execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

bbțîntocmește referate pentru aprobarea de către primar a înhumării cadavrelor neidentificate, fără aparținători sau a căror aparținători sunt persoane aflate în nevoie și le înaintează biroului administrativ în vederea înhumării acestora;

cc)Colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;

dd)îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale ori dispuse de conducerea serviciului.

Secțiunea IV

ATRIBUȚII PE LINIE DE ELIBERARE A PAȘAPOARTELOR

Art.18 - Pentru eliberarea pașapoartelor, serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuții:

 • a) Primește cererile și documentele necesare în vederea eliberării și preschimbării pașapoartelor simple, includerii minorilor în pașapoartele părinților, pentru cetățenii care domiciliază în raza de competență;

 • b) Trimite serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, cererile și documentele necesare în vederea producerii pașapoartelor simple;

 • c) Preia de la serviciul public comunitar competent pașapoartele simple, în vederea înmânării lor către solicitanți;

 • d) înmânează pașapoartele, titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

 • e) Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise de cetățeni în formularele utilizate pentru eliberarea pașapoartelor;

0 Ține registrul de evidență pentru eliberarea pașapoartelor simple.

Secțiunea V

ATRIBUȚII PE LINIE DE ANALIZĂ-SINTEZĂ, SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Art.19 - în domeniul analiză-sinteză, secretariat și relații cu publicul, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuții:

 • a) Primește, înregistrează și ține evidența ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor și sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

 • b) Verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea secretului de stat și de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor secrete:

 • c) Organizează și asigură întreținerea, expolatarea și selecționarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

 • d) Asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării acestora;

 • e) Repartizează corespondența, o predă după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

 • f) Expediază corespondența;

 • g) Asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

 • h) Organizează și defașoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

 • i) Centrealizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

 • j) Transmite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, județean, sintezele și analizele întocmite;

 • k) Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art.20 - (1) Atribuțiile directorului executiv al serviciului public comunitar local și ale celorlalte persoane cu funcții de conducere sau de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor.

 • (2) In raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local, fișele posturilor până la funcția de șef de serviciu , inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea directorului executiv al serviciului.

 • (3) Fișa postului directorului executiv al serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Sibiu după avizarea prealabilă de către Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor.

 • (4) Pe baza extraselor din prezentul regulament, șefii structurilor subordonate serviciului public comunitar local întocmesc fișele posturilor pentru toate funcțiile din structură, pe care le aprobă directorul executiv al serviciului.

Art.21 - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art.22 - Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască și să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părțile ce-1 privesc.

Președinte                                   Contrasemnează

Gertrud Krech                                Secretar

L A-, > r . \                                     Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA NR.2

la H.C.L. nr. 187/2005


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCTII pentru Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului Sibiu

PREȘEDINTE

Gertrud Kțech

KW


Nr.

crt.

— .....

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director executiv - consilier superior 1

s

1

2.

Director executiv adjunct - consilier superior 1

______s

1

I.

Serviciul stare civilă

3.

Sef serviciu - consilier superior 1

S

1

5.

Consilier asistent 1

S

r-'—1

Consilier asistent 3

S

6.

Referent superior 1

M

4

7.

Referent superior 2

M

1

8.

Referent superior 3

M

3

9.

Referent principal 1

M

2

II.

Serviciul pașapoarte

10.

Șef serviciu - consilier principal 3

S

1

11.

Consilier superior 3

S

I

12.

Consilier principal 3

s

1

13.

Consilier asistent 3

s

3

14.

Referent de specialitate asistent 3

SSD

1

15.

Referent superior 1

M

5

III.

Serviciul de evidență a persoanelor

16.

Sef serviciu - consilier superior 1 (subcomisar)

s

1

III. 1

Compartiment regim evidență

17.

Consilier superior 1 (inspector)

S

1

18.

Referent superior 1 (agent șef)

M

2

19.

Referent superior 1 (agent șef adjunct)

M

3

20.

Referent superior 1 (agent)

M

2

21.

Consilier asistent 3

S

22.

Consilier debutant

S

1

III.2

Compartiment ghișeu unic

23.

Referent principal 3

M

1

24.

Referent IA - funcție contractuală

M

5

IV.

Compartiment contabilitate, resurse umane, juridic

25.

Consilier juridic asistent 3

s

26.

Referent asistent 3

M

1

27.

Referent asistent 3

M

1

T O TAL:

47

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Iordan Nicola

Anexa nr. 3 la HCL nr. 187/20005 LEGENDĂ:

Director executiv

1

Director executiv adjunct

1

Șef serviciu

3

Personal execuție

42

Total

47

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU


Serviciul

1

Stare Civila

12

Compartiment contabilitate, resurse umane, juridic


Serviciul pașapoarte


1

II


Serviciul de evidență a

1

persoanelor

16


Director executiv

1

-

Director executiv adjunct

1

-

Compartiment

Compartiment

-

regim evidență

joi

ghișeu unic

6

PREȘEDINTE

Gertrud Krech


'ON T R A S E M N E A Z A: SECRETAR.

Iordan Nicola,