Hotărârea nr. 185/2005

HOTARAREA NR. 185 privind salarizarea personalului auxiliar incadrat la Serviciul Public Complex Baia Neptun

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 185 privind salarizarea personalului auxiliar încadrat la Serviciul Public Complex Baia Neptun

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2005,

Analizând raportul nr. 29324/2005 prin care Serviciul Public Complex Baia Neptun propune aprobarea salarizării personalului auxiliar potrivit salariului de încadrare stabilit de legislația în vigoare,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu

în conformitate cu dispozițiile Legii nr 154/1998 și ale OG. nr 24/2000,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.i și ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă salarizarea personalului auxiliar din cadrul Serviciului Public Complex Baia Neptun potrivit salariului de încadrare stabilit de legislația în vigoare.

Art.2.La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă orice alte dispoziții contrare.

Art.3. Directorul Serviciului Public Complex Baia Neptun va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.05.2005

Președinte

Gertrud Kjech

IL.AOi


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola