Hotărârea nr. 182/2005

HOTARAREA NR. 182 privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a terenurilor aferente si a terenurilor proprietate publica si privata a unitatilor administrativ – teritoriale (Revocată prin HCL NR. 417/2010)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 182

privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință , a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a

unităților administrativ - teritoriale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2005,

Analizând raportul nr 62595 /2005 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință , a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ -teritoriale

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

în conformitate cu dispozițiile art. 16 din O.U.G nr. 45/2003, art. 14 din Legea nr 213/1998, art 6 alin.9 din Legea nr. 52/2003 și ale art. 62 din Legea nr. 24/2000,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.g și d și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tarifele de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință,a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ - teritoriale cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Tarifele de bază stabilite conform art.l vor fi indexate cu indicele de inflație prevăzut în Buletinul Statistic de Prețuri la Capitolul “Servicii'’' .

Art.3. începând cu data de 1 iunie 2005 se revocă HCL nr 47/2004, având același obiect de reglementare.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu, directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu și directorul SC Urbana SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.05.2005

Președinte


Gertrud Krech


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

Județul Sibiu

zkNEXA Nr. I la H.C.L. 182 /2005


Consi lini I mcal al Municipiului Sibiu

T A R I F E PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ ȘI A TERENURILOR AFERENTE

Nr.

Crt.

Profilul de activitate

Zona

Tarif lei/mp/ lună valabil de la 01.06.2005

1.

Unități care desfac produse Alimentare

II

III

353.083

269.328

176.541

2

Unități care desfac produse nealimentare

I 11 III

353.083

269.828

176 541

3.

Unități de alimentație Publică

1

11 III

442.358

353.083

269 828

4.

Unități de cofetărie, patiserie, gogoșerie, ceainării (nu desfac băuturi alcoolice)

I 11 III

353.083

269.828

176.541

5.

Unități care desfac în exclusivitate produse de panificație și lapte

1

11

111

176.541

144.445

94.290

6.

Unități care desfac în exclusivitate legume - fructe

I

11 III

176.541

144.445

94.290

7.

Unități bancare

1

II III

750.875

631.940

504.406

Nr.

Crt.

Profilul de activitate

Zona

Tarif lei/mp/ lună valabil de la 01.06.2005

8.

Case de schimb valutar

1

II UI

884 148

750.875

63 1 940

9.

Unități de producție și prestări servicii

1

II III

94.290

54.167

44.066

10.

Sedii administrative ale instituțiilor publice

1

11 111

1 1.033

9.013

8.088

11.

Birouri

1 II III

188.577

138.424

108.332

12.

Sedii firme

J 11 IU

336.747

247.186

193.451

13.

Sedii pentru asociații non profit sau nepatrimoniale

1

III

18.100

14.480

10.860

14.

Garaje pentru persoane juridice și persoane fizice, autorizate să desfășoare activități de producție comerciale etc.

II

IU

181517

150.462

110.338

15.

Garaje pentru posesorii de autoturisme - persoane fizice

I

III

21.064

21.064

21.064

16.

Activități social-culturale și sportive, inclusiv învățământ, sănătate, apărare

1

11 III

9.013

8.088

6.017

Nr.

Crt.

Profilul de activitate

Zona

Tarif lei/mp/ lună valabil de la 01.06.2005

17.

Depozite independente

1

11 Iii

39 820

36.200

32.580

18.

Magazii din metal sau lemn, inclusiv șoproane

1

11 III

39.820

36.200

32.580

19.

Terenuri aferente construcțiilor închiriate

1

II Iii

18.000

14.400

10.860

20.

Terenuri ocupate cu construcții provizorii, altele decât garaje și copertine

1

11

111

104.321

94.290

69.212

21.

Terenuri ocupate pentru depozitarea mărfurilor, ambalajelor, etc.

1

II

III

54.167

36.109 18.054

Terenuri ocupate cu terase acoperite sau neacoperite pentru comerț

I

11 III

94.290

69.212

54.067

23.

Terenuri ocupate cu activități de producție și prestări servicii

I

11 111

69.212

54 067

36.109

24.

Terenuri ocupate cu alte activități inclusiv organizare de șantier

I 11 III

17.975

14.381

10.784

25.

Terenuri ocupate cu construcții provizorii, garaje și copertine

1

11 HI

21.064

21.064

21 064

Nr.

Crt.

Profilul de activitate

Zona

Tarif lei/tnp/ lună valabil de la 01 06.2005

I

110.338

26.

Unități care desfășoară activități de comerț deținute de beneficiarii Legii nr. 42/1991

11

110.338

III

1 10.338

I

40.124

27.

Unități de prestări servicii deținute de beneficiarii Legii nr 42/199]

II

40.124

III

40.124

Președinte


Gertnid Krecli


Cont ras cm n eazâ

Secretar

Iordan INicola