Hotărârea nr. 174/2005

HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Sibiu, str. Banatului nr.2 in care functioneaza Colegiul Agricol „D.P. Barcianu”Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 174

privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Banatului nr.2 în care funcționează Colegiul Agricol „D.P. Barcianu”Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2005,

Analizând raportul nr. 29321/2005 prin care Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat Sibiu propune aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Banatului nr.2 în care funcționează Colegiul Agricol „D.P. Barcianif’Sibiu

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 1411 Cod Civil,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă închirierea imobilului situat în Sibiu, str. Banatului nr.2 în care funcționează Colegiul Agricol „D.P. Barcianu”Sibiu, pentru o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire, începând cu data semnării contractului de închiriere.

 • (2) Se aprobă încheierea contractului de închiriere dintre Parohia Evanghelică C.A. Sibiu și Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat Sibiu, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • (3) Cuantumul chiriei lunare se va achita începând cu luna ianuarie 2006 și va

fi în sumă de 23.015 100 lei din care un procent de 15% se plătește proprietarului iar diferența de 85% se va constitui într-un fond la Primăria Municipiului Sibiu ca donație a proprietarului pentru întreținerea imobilului închiriat.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să semneze contractul de închiriere a imobilului menționat la art. 1.

Art.3. Directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.05.2005

Președinte


Gertrud


eh


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 174/2005


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr............din....................

 • I.   PĂRȚILE CONTRACTANTE

PAROHIA EVANGHELICĂ CA. SIBIU, unitate cu personalitate juridică, cu sediul în Sibiu, str................... nr.......... reprezentată legal prin primpreot Kilian Dorr și administrator Victor

Drăgan, în calitate de proprietar, pe de o parte

Și

CONSILIUL LOCAL AL MUN1CPIULUI SIBIU - Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, persoană juridică cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, tel. 0269/208800, fax: 0269/212645, cod fiscal 14392273, reprezentat legal prin director Simona Pop și contabil șef Heddi Schiau, în calitate de chiriaș, pe de altă parte.

în baza deciziei nr..........din ..........a consiliului de conducere al Parohiei Evanghelice CA

Sibiu s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

 • II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul contractului este închirierea de către proprietar, pentru folosința chiriașului a spațiului cu altă destinație decât locuință, situat în Sibiu, str. Banatului nr.2 compus din imobil principal, sală de sport, ateliere în suprafață de 3218,82 mp+492 mp+408 mp și curte în suprafață de 2421 mp, înscrise în CF Sibiu nr.63 cu nr. top 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 1573/6, 1573/7, 1573/8.

Art.2 Spațiul ce face obiectul prezentului contract de închiriere poate fi utilizat de chiriaș în sopul desfășurării activității de învățământ preuniversitar.

Nerespectarea de către chiriaș a obiectului contractului prevăzut mai sus, dă dreptul proprietarului de a cere în scris rezilierea contractului de închiriere.

Art.3 Predarea - primirea spațiului închiriat se face pe bază de proces verbal care constituie anexă la prezentul contract.

 • III.  TERMENUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art. 4 Termenul pentru care se încheie prezentul contract de închiriere este de 10 ani, cu începere de la data semnării prezentului contract, cu drept de prelungire prin acordul părților de 5 ani în condițiile desfășurării activității prevăzută la cap.II art.2.

Art.5 Chiriașul poate solicita încetarea raporturilor contractuale înainte de expirarea termenului contractat, cu condiția înștiințării în scris a proprietarului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data de la care solicită încetarea contractului.

In cazul în care nu se respectă termenul mai sus menționat, chiriașul este obligat să plătească pentru această perioadă chiria la nivelul prevăzut la art.6, din prezentul contract de închiriere, cu titlu de despăgubire

 • IV. CHIRIA ȘI PLATA CHIRIEI

Art.6 Chiria datorată de chiriaș pentru bunul imobil prevăzut la art. 1 începând cu luna ianuarie 2006 și este de 23.015.100 lei /lună.

Chiria poate fi renegociată în funcție de noi reglementări de legislație cu privire la normele și metodologia cu privire la folosința imobilelor retrocedate cultelor religioase din România.

Chiria se plătește în următorul mod:

15% din valoare se plătește proprietarului

85% din valoare se constituie într-un fond la Primăria Sibiu ca și donație a proprietarului pentru întreținerea imobilului închiriat.

Despre folosirea acestuia, proprietarul trebuie consultat în prealabil și informat la finalizarea lucrărilor.

Art.7 Plata chiriei se face lunar, din propria inițiativă a chiriașului până la data de 25 ale lunii în curs pentru care se face plata. Chiria poate fi achitată și în 2 (două) rate lunare în interiorul termenului specificat mai sus.

Art.8 Plata chiriei se face prin conturile.

contul proprietarului: 1BAN Kto (Rol): R005BFR0005100A20044EU01

deschis la Anglo-Romanian Bank Limited, Agenția Sibiu, Piața Mare nr. 13 contul Primăriei Municipiului Sibiu 214002014270740

deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu

Art.9 Neplata chiriei în termenul prevăzut la art 7, dă dreptul proprietarului să perceapă majorări de întârziere de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere.

Neplata chiriei 3 luni consecutive dă dreptul proprietarului să ceară în scris rezilierea contractului de închiriere.

 • V. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.10 Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spațiul închiriat în starea în care l-a primit și să încheie proces-verbal de predare-primire;

 • b) să verifice modul cum este folosită și întreținută de către chiriaș suprafața locativă închiriată, cu respectarea destinației prevăzută de prezentul contract;

 • c) să asigure chiriașului folosința netulburată a bunului ce formează obiectul prezentului contract pe toată durata acestuia.

 • VI. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Art.ll Chiriașul se obligă:

 • a) să folosească bunul închiriat numai conform destinației sale;

 • b) să întrețină bunul în tot timpul locațiunii în stare de întrebuințare așa cum a fost predat;

 • c)  să execute reparații mici (locative), de simplă întreținere la imobilul închiriat care apar ca necesare pe durata derulării contractului sau când rezultă din cerințe de autorizare;

 • d) să achite chiria începând cu luna ianuarie 2006, la termenele stabilite prin prezentul contract de închiriere, precum și taxele comunale pentru utilități;

 • e) orice modificări constructive interioare sau exterioare se pot face numai cu acordul prealabil scris al proprietarului;

 • f)  să respecte prevederile regulamentului privind urmărirea comportării în timp a imobilului închiriat secțiunea 6 art.26 din Legea nr. 10/1995;

 • g) să achiziționeze și să monteze centrală termică proprie.

Art.12 Subînchirierea în totalitate sau în parte a spațiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă fără acordul proprietarului, sub sancțiunea nulității contractului cu excepția închirierii pentru activități didactice.

VIL LITIGII

Art.13 Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă și o dovedește cu documente legale (expertize).

Art.14 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competența organelor judecătorești.

VIII. CLAUZE FINALE

Art.15 La expirarea termenului prevăzut în contract, părțile pot reînnoi de comun acord contrctul de închiriere, în cazul în care nu există reglementări legale exprese în materie care să interzică explicit reluarea raporturilor contractuale prin acordul părților.

Prezentul contract s-a încheiat în.............exemplare și expiră la data de...........................

Sibiu,...............................

PROPRIETAR

CHIRIAȘ


Primar


Klaus lohannis


Director Economic Viorica Bândescu Șef Serviciul Juridic Dorin Nistor

Șef Serviciu Patrimoniu Vasile Pânzar

Director Serviciu Adm. Unit. de înv. Simona Pop

Contabil șef Heddi Schiau

Consilier juridic Ludmila Băra


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola