Hotărârea nr. 173/2005

HOTARAREA NR. 173 privind modificarea unor taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piete, targuri si oboare cuprinse in anexa 1 la HCL nr. 132/2004 modificata prin HCL 162/2004

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR, 173 privind modificarea unor taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piețe, târguri și oboare cuprinse în anexa 1 la HCL nr. 132/2004 modificată prin HCL 162/2004

Consiliu] Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2005,

Analizând raportul nr. 19058/2005 prin care serviciul public Administrația piețelor Sibiu propune modificarea unor taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piețe, târguri și oboare cuprinse în anexa 1 la Hotărârea nr. 132/2004 modificată prin HCL 162/2004

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 296 alin.l și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ale art. 23 din O.U.G nr. 45/2003, ale art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000, republicată și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.06.2005, se modifică și se completează anexa I la Hotărârea nr. 132/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu modificată de HCL nr. 162/2004, astfel:

La titlul “ALTE TAXE LOCALE” se introduc pct. 14 27 se completează pct.36 iar pct. 1, 4, 18 și 27 vor avea următorul conținut :

Nr. crt.

Modul de folosire a locului public de desfacere din piețe, târguri și oboare

Taxă/Tarif

1.

Taxă pentru închirierea platourilor până la 50 mp. inclusiv

5.000 lei/mp/zi

I1

Taxa pentru închirierea platourilor peste 50 mp

7.800.000 lei/lună + 2000 lei /mp/zi pt.

fiecare mp. care depășește 50 mp.

.........

4.

Taxă pentru închirierea spațiilor de zidărie (inclusiv platou) până la 50 mp. inclusiv

14.000 lei/mp/zi

4 1

Taxă pentru închirierea spațiilor de zidărie (inclusiv platou) peste 50 mp.

21.300.000 lei/lună + 3000 lei /mp/zi pt.

fiecare mp. care depășește 50 mp

.......

18.

Taxă pentru parcare temporară în locuri amenajate în acest scop

5.000 lei/auto/oră

-......■ ■ - ■ - - - - •

27.

Taxă depozitare în spații închise până la 50 mp. inclusiv

10.000 lei/mp/zi

27 1

Taxă depozitare în spații închise peste 50 mp.

15.300.000 lei/lună + 3000 lei /mp/zi pt.

fiecar e mp. care depășește 50 mp

36

Taxă pentru închirierea boxelor în Piața Ștrand

  • •  Boxe came

  • •  Boxe produse lactate

  • •  Boxe pește

  • •  Boxe ouă

Taxă pentru închiriere boxă produse lactate în Piața Rahova

300.000 lei/zi

200.000 lei/zi

200.000 lei/zi

200.000 lei/zi

250.000 lei/zi

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.05.2005

Președinte

ContrasemneazăGertrud Krech