Hotărârea nr. 167/2005

HOTARAREA NR. 167 pentru aprobarea incheierii Contractului privind Contul de Garantie ESCROW si a Contractului privind Contul Serviciului Datoriei in cadrul Masurii ISPA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 167

pentru aprobarea încheierii Contractului privind Contul de Garanție ESCROW și a Contractului privind Contul Serviciului Datoriei în cadrul Măsurii 1SPA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2005,

Analizând raportul nr. 25200/2005 întocmit de Serviciul juridic.

Având în vedere prevederile secțiunii 4.01 a Contractului de împrumut încheiat între SC Apă-Canal S.A.Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ( "BERD") în data de 27 aprilie 2004, secțiune ce privește condiționarea primei plăți din împrumut,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 1532 Cod Civil, art. 57 alin.l din O.U.G nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, art. 9 alin.l din O.U.G nr.60/2001,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. d, lit.f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alegerea Băncii Proiectului care va fi BRD Groupe Societe Generale

  • - Sucursala Sibiu, și care va administra contul de garanție ESCROW în condițiile convenite prin Contractul privind Contul de Garanție Escrow.

Art.2. Se aprobă alegerea Băncii Proiectului care va fi BRD Groupe Societe Generale

  • - Sucursala Sibiu, și care va administra contul serviciului datoriei, în condițiile convenite prin Contractul privind Contul Serviciului Datoriei.

Art.3, Se aprobă încheierea Contractului privind Contul de garanție ESCROW între Municipalitatea Sibiu, Banca Proiectului și BERD în condițiile și termenii ce vor fi conveniti cu BERD

Art.4. Se aprobă încheierea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei între SC Apă - Canal S.A. Sibiu, Banca Proiectului și BERD în condițiile și termenii ce vor fi conveniti cu BERD.

Art.5. Se împuternicește domnul Klaus Werner lohannis, primarul Municipiului Sibiu pentru negocierea și semnarea Contractului privind Contul de Garanție ESCROW în condițiile și termenii ce vor fi convenite cu BERD.

Art.6. Se împuternicește domnul Mircea Niculescu, directorul SC Apă - Canal S.A Sibiu pentru negocierea și semnarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei în condițiile și termenii ce vor fi convenite cu BERD

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu și directorul SC. Apă - Canal S A Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.04.2005

Președinte

Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola ,