Hotărârea nr. 16/2005

HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu, ca urmare a reincadrarii functionarilor publici (Modificată de HCL NR. 64/2005, HCL NR. 94/2005 și HCL NR. 264/2005)
05h16

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 16

privind aprobarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu, ca urmare a reincadrarii functionarilor publici

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2005,

Analizand raportul nr.1582/12.01.2005 prin care Serviciul Resurse umane propune aprobarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Avand in vedere ca in urma aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 92/2004 s-a procedat la reincadrarea functionarilor publici pe grade profesionale si trepte de salarizare conform noilor criterii stabilite,

Vazand avizul nr. 201/03-01-2005 prin care Agentia Nationala a Functionarilor Publici a avizat favorabil reincadrarea functionarilor publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

In conformitate cu art. 6-8 si art. 44 din O.U.G nr. 92/2004 si al art. 90 din Legea nr.188/1999, republicata,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.e si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba reincadrarea functionarilor publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba statul de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01. 2005

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola