Hotărârea nr. 156/2005

HOTARAREA NR. 156 privind insusirea de catre Consiliul Local Sibiu a raportului de evaluare, intocmit de catre S.C. SIBCONSULT S.R.L., pentru imobilul – teren cu constructii – situat in Sibiu, str. N. Balcescu nr. 6 in vederea stabilirii pretului de strigare pentru vanzarea acestuia prin licitatie publica (Revocată de HCL NR. 195/2005)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 156

privind însușirea de către Consiliul Local Sibiu a raportului de evaluare , întocmit de către S.C. SIBCONSULT S.R.L., pentru imobilul - teren cu construcții - situat în Sibiu , str. N. Bălcescu nr.6 în vederea stabilirii prețului de strigare pentru vânzarea acestuia prin licitație publică

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2005,

Analizând raportul nr. 23739/2005 întocmit de Serviciul Patrimoniu prin care se propune însușirea de către Consiliul Local Sibiu a raportului de evaluare , întocmit de către S.C. SIBCONSULT S.R.L., pentru imobilul - teren cu construcții - situat în Sibiu , str. N. Bălcescu nr.6 în vederea stabilirii prețului de strigare pentru vânzarea acestuia prin licitație publică

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art.38, alin i și ale art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se însușește raportul de evaluare , întocmit de către S.C. SIBCONSULT S R L., pentru imobilul - teren cu construcții - situat în Sibiu , str. N. Bălcescu nr.6 în vederea stabilirii prețului de strigare pentru vânzarea acestuia prin licitație publică

Art 2. Prețul de pornire la licitație pentru vânzarea imobilului de la art. 1 este de 534,44 euro/mp + T V A., echivalent în lei la data prganizării licitației.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.04.2005

Președinte

Ecaterina BirkContraseț1

Secretai

Iordan


neâză