Hotărârea nr. 155/2005

HOTARAREA NR. 155 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, în vederea amplasarii unei constructii provizorii - chiosc, Piata Teatrului f.n..

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 155 privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, în vederea amplasării unei construcții provizorii - chioșc, Piața Teatrului f.n..

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 28.04.2005, Analizând raportul nr. 23736/2005, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, in vederea amplasării unei construcții provizorii - chioșc, Piața Teatrului f.n..

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. II, lit. a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin 2 lit. “g “ precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 16 mp, aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, în vederea realizării unei construcții provizorii -chioșc, Piața Teatrului f.n.

Art.2. - Se aprobă caietul de sarcini care va sta la baza desfășurării licitației, conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Durata închirierii va fi de 5 ani începând cu data semnării contractului.

Art. 4. - Prețul de pornire la licitație este stabilit prin H.C.L. nr. 47/2004, urmând a se indexa cu indicele de inflație prevăzut în Buletinul Statistic de prețuri până în momentul organizării licitației.

Art.5. - Se aprobă comisia de licitație în următoarea componență: I*

 • ■ loan Banciu - președinte - Viceprimar,

 • ■ Vasile Pânzar - membru - Șef Serviciu Patrimoniu,

 • ■ Guttmann Szabolcs - membru - Arhitect Șef,

 • ■ Nistor Dorin - membru - Serv. Juridic,

 • ■ Mariana Hașu - membru - Direcția Fiscală,

Art.6 - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.04.2,$05

/

Contrasemnează

Secretar / Iordan Nicobi


Președinte

Ecaterina Birk

ml

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 155/2005


C A 1E T DE S A R C1N 1

privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Sibiu. în vederea amplasării unei

construcții provizorii - chioșc, Piața Teatrului f.n..

 • I OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Terenul situat în Sibiu, Piața Teatrului f.n., în suprafață de 16 mp, conform H.C.L nr. 116/2005 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D -amplasare chioșc în Sibiu, Piața Teatrului f.n

 • II DURATA ÎNCHIRIERII

Durata închirierii este de 5 ani.

 • III CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

Construirea chioșcului cât și a lucrărilor de amenajare aferente prevăzute în P.U.D -ul aprobat prin H.C.L. nr. 116/2005 se vor putea realiza numai în baza autorizației de construire eliberată conform legii.

în termen de 30 zile de la semnarea contractului adjudecătorul va solicita emiterea autorizației de construire și va executa construcția conform autorizației de construire.

Autorizația de funcționare se va elibera numai după ce organele abilitate vor constata terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în autorizația de construire.

Amplasarea în teren ca și accesele vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă.

Racordarea la rețeaua de energie electrică cade în sarcina adjudecătorului.

Durata de execuție a obiectivului este cea prevăzută în autorizația de construire.

 • IV ELEMENTE DE PREȚ

Chiriașul are obligația să respecte PUD -ul aprobat prin H.C.L. nr. 116/2005.

Prețul minim pentru închiriere, care reprezintă și prețul de pornire la licitație (valabil la data de 3 1.03.2005) este de :

251.813 lei/mp/lună - pentru zona I

conform H.C.L. nr 47/2004. Prețul de pornire la licitație va fi indexat până la dala organizării licitației

Prețul închirierii licitat va fi indexat trimestrial cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Plata chiriei se va face lunar, anticipat, până la data de 25 a fiecărei luni

Pentru fiecare zi întârziere după data de 25 a lunii anterioare, se vor percepe dobânzi în valoare de 0,06 % pe zi, pentru fiecare zi de întârziere și penalități de 0,5 %/lună sau fracțiune de lună, calculată la valoarea chiriei.

 • V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în contract.

în cazul neprelungirii contractului, chiriașul are obligația sâ predea bunul care a făcut obiectul contractului și cele ce au rezultat în urma investițiilor comune prevăzute în autorizația de construire, gratuite și libere de orice sarcini.

în situația în care pentru nevoi de interes obștesc terenul închiriat va fi destinat altor scopuri (construcții, amenajări edilitare, etc.) contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înștiințarea chiriașului cu 60 de zile înainte.

Pentru neândeplinirea obligațiilor contractuale părțile pot solicita instanței de judecată rezoluțiunea contractului de închiriere.

 • VI CONTROLUL

Controlul general al respectării de către chiriaș al caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuează de către părți și de către organele abilitate de lege

 • VII SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

VIU DISPOZIȚII FINALE

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

După închirierea amplasamentului, realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat și aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente.

Subînchirierea , împrumutul în totalitate sau în parte a terenurilor închiriate sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului

Proprietarul are dreptul ca prin împuterniciții săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții și încadrarea în termenul de punere în funcțiune prin actul de închiriere.

Chiriașul are obligația de a realiza pe cheltuiala sa construcția provizorie -chioșc conform P.UD.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 116/2005 pentru care va prezenta la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, documentația spre autorizare.

Totodată chiriașul este obligat să execute și lucrările de investiții aferente de îmbunătățire a spațiului înconjurător conform planului urbanistic de detaliu.

Cel care adjudecă licitația este obligat la realizarea amenajărilor în jurul construcției provizorii -chioșc așa cum este prevăzut în planul de urbanism.

H.C.L. nr 116/2005 face parte integrantă din documentația de licitație.

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să achite :

 • - taxa de participare la licitație în valoare de 1.200.000 lei,

 • - să plătească garanția de participare la licitație de 15.000.000 lei,

 • - caietul de sarcini aferent licitației în sumă de 1.000.000 lei.

Taxa de participare la licitație , garanția de participare și caietului de sarcini se vor achita Ia casieria Primăriei Municipiului Sibiu.

Restituirea garanției în cazul ofertanților care nu au adjudecat amplasamentul se efectuează la cerere de la casieria Primăriei Sibiu.

Prețul de pornire la licitație (valabil la data de 31.03.2005) pentru terenul aferent amplasamentului este de :

 • -   251.813 lei/mp/lună - pentru zona I

conform H.C.L. nr.47/2004. Prețul de pornire Ia licitație va fi indexat până la data organizării licitației, iar pasul de strigare va fi de 5000 lei.

Ofertanții vor anexa Ia cererea tip :

l .xerocopie după chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație, a garanției și a cumpărării caietului de sarcini.

 • 2. xerocopie după obiectul de activitate conform clasificării C.A.E.N.,

 • 3. certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de D.G.F.P, Consiliul Local al Municipiului Sibiu. Certificatele fiscale vor fi eliberate de instituțiile abilitate și vor fi depuse în formă originală.

 • 4.  dovadă de la serviciul juridic din care să rezulte că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 5. certificat constatator emis de la Camera de Comerț,

 • 6. copie act constitutiv al societății (statut/contract), copie certificat de înregistrare fiscală, copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 • 7. copie carte de identitate și actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciți! ofertanților și nu de aceștia personal.

Cererile tip vor fi distribuite ofertanților de către Serviciul Patrimoniu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, et. II, cam. 122.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul de strigare.

In cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 participanți pentru închirierea amplasamentului, se așteaptă o oră după care licitația pentru amplasamentul respectiv se amână.

De asemenea, în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

în ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, amplasamentul va fi atribuit acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de închiriere se va încheia și semna în termen de maxim 30 de zile , de la data adjudecării, la sediul Serviciului Patrimoniu. Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentului pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de închiriere din garanția depusă pentru participare la licitație se va reține cuantumul chiriei pe două luni, restituindu-se diferența, dacă este cazul.

Nu se pot înscrie la licitație adjudecâtorii care nu au încheiat contracte de închiriere la licitațiile anterioare.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou ) .

în cazul repetării licitației indifierent de cauză, se percepe o taxă de participare la licitație pentru acoperirea diferenței de cheltuieli ce se vor efectua.

Viceprimar


Director Economic


Serv. Juridic


SefServ. atrimoniu


Președinte

Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola