Hotărârea nr. 146/2005

HOTARAREA NR. 146 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire locuinte P+M” in Sibiu str. Ceaikovski F.N.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 146 privind aprobarea documentației de urbanism PUD -“Construire locuințe P+M” în Sibiu str. Ceaikovski F.N.

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2005,

Analizând raportul nr. 24269/2005 prin care Direcția Arhitect-șef propune aprobarea documentației PCD —"Construire locuințe P+M” în Sibiu str. Ceaikovski F.N. conform proiect nr 512/2005 întocmit de SC Agora Proiect SRL - c.arh. Dorin Firmanciuc

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin 1 din Legea nr.350/2001 și ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin 2 lit.k și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism PUD - “Construire locuințe P+M”, pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice, situate în Sibiu str. Ceaikovski F.N. conform proiect nr. 512/2005 întocmit de SC Agora Proiect SRL - c.arh. Dorin Firmanciuc cu respectarea condițiilor de aliniere și dimensionare a străzilor și trotuarelor învecinate loturilor.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.04.2005


Președinte

Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola