Hotărârea nr. 14/2005

HOTARAREA NR. 14 privind aprobarea actului aditional nr.1/2005 la Contractul nr. 137/15.07.2004, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ELECTRICA SA Sibiu - SISE Transilvania Sud - AISE Sibiu
05h14

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 14

privind aprobarea actului aditional nr.1/2005 la Contractul nr. 137/15.07.2004, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ELECTRICA SA Sibiu - SISE Transilvania Sud - AISE Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2005,

Analizand raportul nr. 3042/2005 prin care Directia Tehnica propune aprobarea actului aditional nr.1/2005 la Contractul nr. 137/15.07.2004, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ELECTRICA SA Sibiu - SISE Transilvania Sud - AISE Sibiu,

Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 2 lit.f, art. 12 alin.3 din Legea nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala,

In temeiul art.38, alin.2 litera g, m si ale art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala ,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba Actul aditional nr.1/2005 la contractul de prestari servicii nr. 137/15.07.2004, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC ELECTRICA SA Sibiu - SISE Transilvania Sud - AISE Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari Directia Tehnica va intocmi si va supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Sibiu conform art. 2 din H.G. nr. 1561/2004.

Art 3. Primarul municipiului Sibiu si Directorul General al SC ELECTRICA SA Sibiu - SISE Transilvania Sud - AISE Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola