Hotărârea nr. 134/2005

HOTARAREA NR. 134 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, VIABILIZARE CARTIER TINERET TIGLARI - SIBIU ”
05h134

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 134

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, VIABILIZARE CARTIER TINERET TIGLARI - SIBIU ”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, in sedinta ordinara din data de 31.03.2005

Analizand raportul nr. 18675/2005 prin care Directia Tehnica propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii faza SF ,,VIABILIZARE CARTIER TINERET TIGLARI – SIBIU”

Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale,

In temeiul art. 38, alin. 2, litera ,,d” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala ,

HOTARASTE


Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii faza SF ,,VIABILIZARE CARTIER TINERET TIGLARI – SIBIU”, dupa cum urmeaza :

I. INDICATORI ECONOMICI fara T.V.A.
TOTAL 264.245.789,0 mii lei
din care :
C + M 244.937.957,0 mii lei

II. INDICATORI TEHNICI :
1. Retea principala de distributie PEID 250 mm L = 1.000 ml

2. Retele apa cartier, conducte de apa din polietilena
- PEID 200 x 11,4 mm L = 2.430 ml
- PEID 160 x 9,1 mm L = 2.760 ml
- PEID 110 x 6,3 mm L = 2.260 ml

3. Bransamente apa la loturi de case, L = 3.400 ml
conducte de apa din polietilena PEID
32 x 2,3 mm

4. Instalatii contorizare 425 buc

5. Retele canalizare menajera, conducte
din tuburi de : - PVC KGM 250 mm L = 5.755 ml
- PVC KGM 315 mm L = 4.105 ml

6. Statii pompare ape uzate cu gratar rar 3 buc.

7. Conducte refulare
- conducta apa polietilena PEID 250 mm L = 650 ml
- conducta apa polietilena PEID 160 mm L = 500 ml

8. Racorduri canalizare menajera la loturi L = 3.400 ml
de case, conducte din tuburi de
PVC KGM 160 mm

9. Retele canalizare pluviala, conducte
din tuburi de : - PVC KGM 315 mm L = 4.105 ml
- PVC KGM 400 mm L = 1.020 ml
- PVC KGM 500 mm L = 340 ml

10. Retele gaze naturale :
- retea distributie gaze naturale PE 80 L = 6.320 ml
- bransamente gaz presiune redusa ? 32 mm L = 350 buc
- statie reglare gaze naturale presiune medie – redusa 1 buc.

11. Strazi categoria A – III – A L = 4,995 km

12. Strazi categoria A – IV – A L = 2,145 km

13. Platforme, 6 platforme x10 auto/platforma
parcaje publice

14. Amenajari zone parcuri publice 7.950 mp


Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola