Hotărârea nr. 126/2005

HOTARAREA NR. 126 pentru modificarea HCL nr. 275/2004 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei “Oameni pentru Arta” asupra spatiului aflat in incinta imobilului situat in Sibiu, Piata Mica nr. 22 corp. B- parter partial si corp A – etaj partial
05h126

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 126

pentru modificarea HCL nr. 275/2004 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei “Oameni pentru Arta” asupra spatiului aflat in incinta imobilului situat in Sibiu, Piata Mica nr. 22 corp. B- parter partial si corp A – etaj partial

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2005,

Analizand raportul nr. 17223/2005 prezentat de Serviciul Patrimoniu pentru modificarea HCL nr. 275/2004 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita in favoarea
Asociatiei “Oameni pentru Arta” pentru spatiul aflat in incinta imobilului situat in Sibiu, Piata Mica nr. 22 corp. B- parter partial si corp A – etaj partial,

Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 136 din Constitutia Romaniei, ale art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si ale art. 57 din Legea 24/2000, republicata,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. f , ale art. 126 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTARASTE


Art.1. Se modifica art. 1 din HCL nr. 275/2004 care va avea urmatorul continut :
“ Se aproba prelungirea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei “Oameni pentru Arta” cu sediul in Sibiu, str. Ostirii nr. 10 ap. 78 asupra spatiului aflat in incinta imobilului situat in Sibiu, Piata Mica nr. 22 corp. B- parter partial ( compus din birou, sas, wc si depozit) inscris in CF 3000 Sibiu top. 601, CF 2383 Sibiu, nr.top. 604, 605, in suprafata utila totala de 52,9 mp. in vederea functionarii sale in orasul Sibiu”.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.


Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola