Hotărârea nr. 125/2005

HOTARAREA NR. 125 pentru modificarea HCL nr. 350/2004 privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa atribuita ca si cota de taiere pentru anul 2005
05h125

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 125

pentru modificarea HCL nr. 350/2004 privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa atribuita ca si cota de taiere pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2005,

Analizand raportul nr. 17224/2005, prezentat de Serviciul Patrimoniu pentru
modificarea HCL nr. 350/2004 privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa atribuita ca si cota de taiere pentru anul 2005,

Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

In conformitate cu art. 4 alin.1 din Hotararea Guvernului nr.1325/2004 pentru aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa care poate fi recoltata in anul 2005 si ale art. 57 din Legea nr. 24/2000, republicata

In temeiul dispozitiilor art.. 38, alin. 2 lit . " f " si ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE


Art.1. – Se modifica art.2 din HCL nr. 350/2004 care va avea urmatorul continut :

“ Se aproba destinatia volumului de masa lemnoasa atribuita pentru anul de productie 2005 astfel :
- 1400 mc. Ocolul Silvic Sibiu - licitatie publica deschisa pentru agenti economici;
- 1100 mc. Ocolul Silvic Sibiu – masa lemnoasa pentru nevoi locale ( populatie);
- 350 mc. Ocolul Silvic Valea Cibinului – licitatie publica deschisa pentru agenti economici “

Art.2. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarari.


Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola