Hotărârea nr. 122/2005

HOTARAREA NR. 122 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu : Consiliul Local al Comunei Poplaca , Consiliul Local al Comunei Cristian , Consiliul Local al Comunei Rasinari in calitate de parteneri si Consiliul Judetean Sibiu pentru dezvoltarea si cresterea atractivitatii turistice a Statiunii Paltinis
05h122

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 122

privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu : Consiliul Local al Comunei Poplaca , Consiliul Local al Comunei Cristian , Consiliul Local al Comunei Rasinari in calitate de parteneri si Consiliul Judetean Sibiu pentru dezvoltarea si cresterea atractivitatii turistice a Statiunii Paltinis

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2005,

Analizand raportul Serviciului Patrimoniu nr.17236/2005 , prin care se propune
exprimarea acordului de asociere a Consiliului Local Sibiu cu : Consiliul Local al comunei Poplaca , Consiliul Local al comunei Cristian , Consiliul Local al comunei Rasinari in calitate de parteneri si Consiliul Judetean Sibiu pentru dezvoltarea si cresterea atractivitatii turistice a Statiunii Paltinis

Vazand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

In conformitate cu dispozitiile art. 5 din Legea nr. 213/1998,

In temeiul prevederilor art. 11, art.12 , art. 38,alin.2 lit. “f ” , “ y” si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

HOTARASTE


Art.1. - Se aproba protocolul de colaborare pentru dezvoltarea si cresterea atractivitatii turistice a Statiunii Paltinis , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotarari.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Judetul Sibiu Anexa nr.1 la HCL nr.122/2005
Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROTOCOL DE COLABORARE
pentru dezvoltarea si cresterea activitatii turistice a Paltinisului

Incheiat azi,........................ 2005,

Intre:
1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu sediul in municipiul Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1 – 3, judetul Sibiu reprezentat prin Primar Klaus Werner Iohannis – in calitate de titular al dreptului de administrare asupra imobilelor ce constituie teritoriul administrativ al municipiului Sibiu, potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea adminitrativa a teritoriului Romaniei si al PUG – ului aprobat prin H.C.L. Sibiu nr................../....................
2. Consiliul Local al comunei Poplaca cu sediul in comuna Poplaca, judetul Sibiu, str....................................., nr............, reprezentat prin Primar Surdu Cornel, in calitate de titular al dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publica si/sau privata situate in zona Paltinis, judetul Sibiu, identificate ca atare prin Planul Urbanistic General aprobat prin H.C.L. nr................../.....................
3. Consiliul Local al comunei Cristian cu sediul in comuna Cristian, judetul Sibiu, str....................................., nr.............., reprezentat prin Primar Seuchea Ioan, in calitate de titular al dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publica si/sau privata situate in zona Paltinis, judetul Sibiu, identificate ca atare prin Planul Urbanistic General aprobat prin H.C.L. nr................../.....................
4. Consiliul Local al comunei Rasinari cu sediul in comuna Rasinari, jud. Sibiu, str....................................., nr............., reprezentat prin Primar Bara Ioan Bucur, in calitate de titular al dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publica si/sau privata situate in zona Paltinis, judetul Sibiu, identificate ca atare prin Planul Urbanistic General aprobat prin H.C.L. nr................/......................
Si
5. Consiliul Judetean Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 14, judetul Sibiu, reprezentat prin Presedinte Martin Bottesch, in calitate de partener,
In vederea dezvoltarii infrastructurii turistice si valorificarii eficiente a
potentialului turistic al Paltinisului, componenta importanta a dezvoltarii economice a judetului,
In perspectiva integrarii Romaniei in U.E. si a implementarii Proiectului
„Sibiu – Capitala Culturala Europeana 2007”,
In temeiul art. 11 si 12 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Partile de comun acord au stabilit urmatoarele:

OBIECT
· Obiectul acordului il constituie colaborarea partenerilor semnatari, in vederea efectuarii tuturor demersurilor considerate necesare si oportune, in scopul dezvoltarii si cresterii atractivitatii turistice a Paltinisului.
In vederea realizarii obiectului prezentului Acord de asociere, partile vor depune toate diligentele pentru:
- extinderea zonei turistice a Paltinisului prin transformarea unor terenuri din pasune in terenuri pentru partii si alte baze sportive si de cladiri turistice (hoteluri, cabane, etc.)
- dezvoltarea infrastructurii in Paltinis pentru toate zonele in care sunt constructii;
- identificare si atragerea de potentiali investitori;
- promovarea Paltinisului pe plan intern si international prin crearea unei pagini de internet atractive pentru investitori (pe site – ul Primariei Municipiului Sibiu);
- identificarea si accesarea de proiecte finantabile prin fonduri UE/alte fonduri;
- colaborare cu agenti economici, institutii publice, persoane fizice si ONG –uri interesate in acest domeniu;
- analizarea oportunitatilor si posibilitatilor de extindere a parteneriatului pentru realizarea obiectului, atat in formula de tip public-public, cat si in cadrul unor parteneriate public – privat;
In acest scop, orice dezvoltare urbanistica va fi facuta cu consultarea tuturor autoritatilor publice mentionate.
De asemenea, autoritatile publice semnatare ale prezentului protocol de colaborare, se obliga sa recunoasca dreptul de preemtiune al uneia in favoarea alteia, cu privire la terenurile apartinand domeniului privat si al unitartilor administrativ teritoriale.
Aprobarea Planurilor Urbanistice (P.U.Z., P.U.D.) pentru Paltinis se vor efectua printr-o comisie comuna sub coordonarea Consiliului Judetean.
Pentru extinderea si dezvoltarea statiunii Paltinis , cele patru consilii locale , prin primarii localitatilor si Cosiliului Judetean prin presedinte , vor stabili luarea de masuri , de comun acord.
Toate activitatile vor fi orientate in folosul si interesul populatiei si vor urmari atingerea scopului propus, in perspectiva integrarii in U.E.
Prezentul Protocol se va supune spre aprobare Consiliilor Locale si Consiliul Judetean, urmand apoi a se stabili masuri concrete.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu
Prin Primar,
Klaus Werner Iohannis

Consiliul Judetean Sibiu
Presedinte,
Martin Bottesch

Consiliul Local al comunei Rasinari
Prin Primar,
Bara Ioan Bucur

Consiliul Local al comunei Poplaca
Prin Primar,
Surdu Cornel

Consiliul Local al comunei Cristian
Prin Primar,
Seuchea Ioan


PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola