Hotărârea nr. 114/2005

HOTARAREA NR. 114 pentru modificarea HCL nr. 227/2004 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Amenajare acces spatiu comercial” Calea Cisnadiei bl.23 ap.26
05h114

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 114

pentru modificarea HCL nr. 227/2004 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Amenajare acces spatiu comercial” Calea Cisnadiei bl.23 ap.26

Consiliul Local al municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2005,

Analizand raportul nr. 17905/2005 prin care Directia Arhitect-sef propune modificarea HCL nr. 227/2004 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Amenajare acces spatiu comercial” Calea Cisnadiei bl.23 ap.26, parter, conform proiect nr. 24/2004 intocmit de SC PRO DES SRL,

Avand in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Vazand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr.350/2001 si ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 57 si 58 din Legea nr. 24/2000, republicata,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se modifica si se completeaza art.1 din HCL nr. 227/2004 care va ava urmatorul continut :
“ Art.1. Se aproba documentatia PUD –Amenajare acces spatiu comercial Sibiu, Calea Cisnadiei bl.23 ap.26, conform proiect nr. 24/2004 intocmit de SC Pro Des SRL Sibiu. Calea de acces va fi amenajata pe cheltuiala beneficiarului, va fi intretinuta de catre acesta si va ramane in domeniul public al municipiului Sibiu.”

Art.2. La intrarea in vigoare a prevederilor prezentei hotarari se abroga art.3 din HCL nr.227/2004.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola