Hotărârea nr. 113/2005

HOTARAREA NR. 113 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire locuinta in Sibiu str. Tractorului f.n.” beneficiari Gutulescu Aurelian si sotia Adriana Laura
05h113

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 113

privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire locuinta in Sibiu str. Tractorului f.n.” beneficiari Gutulescu Aurelian si sotia Adriana Laura

Consiliul Local al municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2005,

Analizand raportul nr. 17903/2005 prin care Directia Arhitect-sef propune aprobarea documentatiei PUD ––“ Construire locuinta in Sibiu str. Tractorului f.n.” pe terenul in suprafata de 1000 mp. identificat in CF Sibiu 48801 nr. top. 5114/1/1/1/1/2/1 proprietatea numitilor Gutulescu Aurelian si sotia Adriana Laura, conform proiect nr.26/2004 intocmit de S.C Sic Design S.R.L.,

Avand in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Vazand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr.350/2001 si ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism PUD –––“ Construire locuinta in Sibiu str. Tractorului f.n.” pe terenul in suprafata de 1000 mp. identificat in CF Sibiu 48801 nr. top. 5114/1/1/1/1/2/1 proprietatea numitilor , conform proiect nr.26/2004 intocmit de S.C Sic Design S.R.L., cu respectarea stricta a tuturor conditiilor impuse in avizele de specialitate.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola