Hotărârea nr. 110/2005

HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire balcon pe amprenta celor de la etaj si creare acces direct la ap. nr. 4 bl. 23” situat in Sibiu B-dul M.Viteazu
05h110

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 110

privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD –“Construire balcon pe amprenta celor de la etaj si creare acces direct la ap. nr. 4 bl. 23” situat in Sibiu B-dul M.Viteazu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.032005,

Analizand raportul nr. 17900/2005 prin care Directia Arhitect-sef propune aprobarea documentatiei PUD ––“ Construire balcon pe amprenta celor de la etaj si creare acces direct la ap. nr. 4 bl. 23” situat in Sibiu B-dul M.Viteazu “beneficiari Budescu Gabriel si sotia Carmen Angela conform proiect nr.11/2005 intocmit de S.C Lumi & Comp S.R.L.

Avand in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Vazand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr.350/2001 si ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. (1) Se aproba documentatia de urbanism PUD –––“ Construire balcon pe amprenta celor de la etaj si creare acces direct la ap. nr. 4 bl. 23” situat in Sibiu B-dul M.Viteazu“ beneficiari Budescu Gabriel si sotia Carmen Angela conform proiect nr.11/2005 intocmit de S.C Lumi & Comp S.R.L., cu conditia crearii accesului de pe podestul scarii de acces in bloc si a respectarii tuturor conditiilor impuse in avize.

Art.2. Aleea de acces va fi amenajata pe cheltuiala beneficiarului si va ramane in domeniul public al municipiului Sibiu.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola