Hotărârea nr. 107/2005

HOTARAREA NR. 107 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU zona Soseaua Alba Iulia – str. I. Neculce – str. Malului ( raul Cibin)
05h107

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 107

privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU zona Soseaua Alba Iulia – str. I. Neculce – str. Malului ( raul Cibin)

Consiliul Local al municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2005,

Analizand raportul nr. 17896/2005 prin care Directia Arhitect-sef propune aprobarea documentatiei PUZ si RLU zona Soseaua Alba Iulia – str. I. Neculce – str. Malului ( raul Cibin) conform proiect nr. 18/2004 intocmit de SC Kilt SRL Sibiu, arh.Adrian Gandila,

Avand in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Vazand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr.350/2001 si ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism PUZ si RLU – zona Soseaua Alba Iulia – str. I. Neculce – str. Malului ( raul Cibin) conform proiect nr. 18/2004 intocmit de SC Kilt SRL Sibiu, arh.Adrian Gandila, cu respectarea tuturor conditiilor impuse in avize.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola