Hotărârea nr. 104/2005

HOTARAREA NR. 104 privind aprobarea construirii de locuinte D+P+3E+mansarda in Sibiu str. Luptei nr. 2
05h104

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 104

privind aprobarea construirii de locuinte D+P+3E+mansarda in Sibiu str. Luptei nr. 2

Consiliul Local al municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2005,


Analizand raportul nr. 17893/2005 prin care Directia Arhitect-sef propune aprobarea documentatiei PUD–“Construire locuinte D+P+4E” in Sibiu str. Luptei nr. 2, pe un teren in suprafata de 317 mp. identificat in CF Sibiu 10384 nr. top. 4095/5/1/2 proprietar Baditescu Petronela Daniela, conform proiect nr.86/2004 intocmit de Birou individual de arhitectura c.arh.Adrian Ilea,

Avand in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Vazand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr.350/2001 si ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba construirea de locuinte D+P+3E+mansarda in Sibiu str. Luptei nr. 2, pe un teren in suprafata de 317 mp. identificat in CF Sibiu 10384 nr. top. 4095/5/1/2 proprietar Baditescu Petronela Daniela, cu respectarea stricta a Codului Civil si a reglementarilor urbanistice .

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola