Hotărârea nr. 101/2005

HOTARAREA NR. 101 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor si terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu (Revocată prin HCL NR. 401/2006)
05h101

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 101

privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor si terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 31.03.2005

Analizând raportul nr. 15336/2005 prin care Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu propune aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor si terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si cetatenilor,

În temeiul prevederilor art 38 alin. 2 lit. i si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Metodologia de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor si terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.03.2005

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola


 

 

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola