• Hotărârea 402/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 402 privind transmiterea in administrarea S.C Urbana S.A Sibiu a imobilului apartinand domeniului public al municipiului Sibiu situat în Sibiu,str. H.Coanda,nr. 57
 • Hotărârea 401/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 401 privind aprobarea platii în cuantum de 5.000.000 lei in favoarea Inspectoratului de Protectia Mediului Sibiu
 • Hotărârea 400/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 400 privind aprobarea bugetului propriu si a listei de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local pe anul 2004
 • Hotărârea 399/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 399 privind rectificarea bugetului local,a bugetelor proprii de venituri si cheltuieli,modificarea listelor de investitii pe anul 2003 si a listelor defalcarii pozitiei C- Alte cheltuieli de investitii pentru Primaria Municipiului Sibiu si pentru serviciile si institutiile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 398/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 398 privind neinsusirea unui raport de expertiza tehnica - judiciara
 • Hotărârea 397/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 397 privind însusirea raportului de expertiza contabila efectuat în dosarul nr. 4423/2003 pe rol la Judecatoria Sibiu în urmatoarele variante din Capitolul III al acestuia : obiectivul nr. 2 si obiectivul nr. 3 pct. II
 • Hotărârea 396/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 396 privind revocarea dreptului de administrare asupra imobilului cu destinatia de cantina situat în Sibiu,B-dul Victoriei nr. 40 înscris în CF nr. 40199 Sibiu cu nr. top 1798/20 si predarea acestuia la dispozitia Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 395/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 395 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment
 • Hotărârea 394/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 394 privind aprobarea Ghidului de Dezvoltare a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 393/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 393 privind aprobarea Conventiei cadru în vederea extinderii retelei de electricitate prin construirea unui post de transformare în zona industriala vest,pe terenul aflat în proprietatea Statului Român,modificarea indicatorilor tehnico - economici ai investitiei Viabilizare zona industriala vest aeroport si aprobarea Protocolului pentru alimentarea consumatorilor din zona industriala vest
 • Hotărârea 392/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 392 privind prelungirea perioadei de folosinta gratuita a unui autobuz VOLVO obtinut prin donatie de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu catre Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Hotărârea 391/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 391 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren proprietatea Statului Român,situat in Municipiului Sibiu,Dealul Gusteritei (teren destinat amplasarii unui pilon pentru antena) a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini care stau la baza concesionarii terenului
 • Hotărârea 390/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 390 privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Sibiu si d-nul Grigorov Gabriel Vladimir
 • Hotărârea 389/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 389 privind transmiterea în folosinta gratuita în favoarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu a spatiului aflat la etajul I al imobilului situat în Sibiu,str. Gladiolelor nr. 2 (Completată de HCL NR. 195/2004. Art. 1 modificat de HCL NR. 265/2016)
 • Hotărârea 388/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 388 privind aprobarea Contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Intermedia S.R.L. , conform HCL nr. 138/2000 cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 387/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 387 privind darea în folosinta gratuita în favoarea Asociatiei Oameni pentru Arta a spatiului aflat în incinta imobilului situat în Sibiu, Piata Mica nr. 22,corp B -parter partial si corp A - etaj partial
 • Hotărârea 386/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 386 privind darea în folosinta gratuita în favoarea Colegiului Universitar de Arhitectura si Urbanism a spatiului aflat în incinta imobilului situat în Sibiu,Piata Mica nr. 22,corp B,parter partial si etaj integral
 • Hotărârea 385/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 385 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat în str. D.D. Rosca nr. 83 cu destinatie : constructie locuinta (Modificată de HCL NR. 205/2004)
 • Hotărârea 384/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 384 privind aprobarea a doua schimburi de terenuri : între Municipiul Sibiu si dl. Mitea Mirel pe de o parte si d-na. Streulea Maria pe de alta parte
 • Hotărârea 383/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 383 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica,în favoarea Parohiei Terezian Inferior II,a unui teren proprietatea privata a Municipiului Sibiu,situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lunga FN în suprafata de 1300 mp destinat construirii unei biserici
 • Hotărârea 382/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 382 privind scutirea sau amanarea la plata majorarilor de intarziere
 • Hotărârea 381/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 381 privind completarea anexei nr. 1 la HCL 101/2003 prin care s-a aprobat numarul si structura personalului nedidactic din învatamântul preuniversitar de stat
 • Hotărârea 380/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 380 privind completarea obiectului de activitate si modificarea statului de functii la Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 379/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 379 privind aprobarea agendei cultural - sportive pentru anul 2004
 • Hotărârea 378/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 378 privind propunerea de scoatere definitiva din evidentele fiscale a debitorilor pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate
 • Hotărârea 377/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 377 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii
 • Hotărârea 376/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 376 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 375/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 375 privind acceptarea unor donatii pentru Serviciul Public de Administrarea a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 374/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 374 privind transmiterea în folosinta gratuita catre Distrigaz Nord SA Tg. Mures a bransamentelor de gaze naturale si statii reglare - masurare la unitatile scolare la care s-au montat centrale termice proprii din Municipiul Sibiu si aprobarea Protocolului de predare - primire încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu- Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Învatamant Preuniversitar de Stat Sibiu si Distrigaz Nord S.A. Tg. Mures
 • Hotărârea 373/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 373 privind stabilirea procedurii si a modalitatilor de aducere la cunostinta publica a Hotarârilor cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu si Dispozitiilor cu caracter normativ ale Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 372/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 372 privind transmiterea în folosinta gratuita Fundatiei -Un copil,o speranta- a unei parti din imobilul situat în Sibiu,Aleea Streiu nr. 8
 • Hotărârea 371/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 371 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor persoanli ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun,pe luna ianuarie 2004,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 370/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 370 privind modificarea statului de functii si a organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala
 • Hotărârea 369/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 369 privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat public - public Protocol de colaborare privind dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala în judetul Sibiu
 • Hotărârea 368/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 368 privind revocarea Hotarârii nr. 146/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica
 • Hotărârea 367/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 367 privind rectificarea bugetului local,a bugetelor proprii de venituri si cheltuieli,modificarea listelor de investitii pe anul 2003 si a listelor defalcarii pozitiei C- Alte cheltuieli de investitii" pentru Primaria Municipiului Sibiu si pentru serviciile si institutiile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 366/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 366 privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu doamnei Roselyne Lefrançois ,viceprimar al orasului Rennes - Franta
 • Hotărârea 365/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 365 privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu domnului EDMOND HERVE ,primarul orasului Rennes - Franta
 • Hotărârea 364/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 364 privind aprobarea stabilirii sediului Serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 363/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 363 privind modificarea anexei nr. 1 si anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 154/2002
 • Hotărârea 362/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 362 privind stabilirea unor masuri pentru depozitarea deseurilor menajere colectate în municipiul Sibiu si aprobarea proiectului contractului cadru de prestari servicii pentru depozitarea deseurilor menajere si a celor asimilate acestora
 • Hotărârea 361/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 361 privind transmiterea în folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie situat în Sibiu,Tg. Pestelui nr. 3 ,în favoarea Asociatiei Revolutia Sibiu 89
 • Hotărârea 360/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 360 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii
 • Hotărârea 359/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 359 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 358/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 358 privind aprobarea platii sumei de 1.300.000.000 lei cu titlu de sulta în favoarea numitilor Mokel Gerhard Gunter si Mokel Iohannes Andreas pentru cota de 1/2 parti din imobilul situat în Sibiu,str. C. Noica nr. 23 ,atribuita în proprietatea Statului Român în conformitate cu Sentinta civila nr. 6079/07.10.2002 ,pronuntata de Judecatoria Sibiu
 • Hotărârea 357/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 357 privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Sibiu si numitele Dobren Victoria Paula Marcela si Marcu Lucia Angela Ileana domiciliate în Germania,74072 Heilbronn, Innsbruckerstr 4, respectiv Germania 74076, Heilbronn, Schillerstr. 92
 • Hotărârea 356/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 356 privind aprobarea criteriilor suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosinta gratuita conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala (Revocată de HCL NR. 290/2011. Aprobat HCL 384/2011 cu același obiect de reglementare)
 • Hotărârea 355/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 355 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2004
 • Hotărârea 354/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 354 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun,pe luna decembrie 2003,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 353/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 353 privind aprobarea platii penalitatilor calculate pentru neachitarea în termen a consumurilor de utilitati de catre centre financiare ale unitatilor scolare si unitati scolare
 • Hotărârea 352/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 352 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD- Construire scara de acces în Sibiu str. Rahova nr. 28
 • Hotărârea 351/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 351 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Sediu Inspectoratul în Constructii al judetului Sibiu, str. Dr. Stanca" (Revocată de HCL NR. 57/2005)
 • Hotărârea 350/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 350 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD- Constructie balcon si acces la spatiul comercial existent,str. Fratii Buzesti nr. 11,bl. 11 sc. C,ap. 41,Sibiu
 • Hotărârea 349/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 349 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 348/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 348 privind modificarea si completarea statelor de functii la unele din institutiile si serviciile de interes public aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 347/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 347 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Complexului "Baia Neptun" Sibiu
 • Hotărârea 346/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 346 privind completarea art.22 si 23 din Hotarârea nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 345/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 345 privind numirea Comisiei de analiza si verificare a persoanelor cu handicap grav care beneficiaza de asistent personal sau indemnizatie
 • Hotărârea 344/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 344 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 343/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 343 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport, cu destinatie: fabrica de medicamente (cod CAEN 2441,2442 )
 • Hotărârea 342/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 342 privind aprobarea documentatiei de urbanism Amplasare obiectiv industrial (Fabrica de medicamente ) Soseaua Alba Iulia
 • Hotărârea 341/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 341 privind aprobarea documentatiei PUD - Sediu RAR si vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport,cu destinatie: sediu reprezentanta AUTO - R.A.R. - Sibiu (cod CAEN 7430 )
 • Hotărârea 340/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 340 privind modificarea HCL nr. 267/2003 cu privire la aprobarea PUD - Fabrica de scule aschietoare de rotatie
 • Hotărârea 339/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 339 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile ce pot fi atribuite în folosinta gratuita conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
 • Hotărârea 338/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 338 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare - epurare în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 337/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 337 privind completarea obiectului de activitate si aprobarea tarifelor pentru serviciul public Administrare parcuri si zone verzi Sibiu (Consultați și HCL NR. 159/2004)
 • Hotărârea 336/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 336 privind concesionarea fara licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii - domeniul public al municipiului Sibiu ,situat în str. G-ral Magheru nr. 51 în vederea realizarii unei scari de acces,în favoarea SC SAR TRANSILVANIA SA
 • Hotărârea 335/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 335 privind completarea H.C.L.nr. 37/2003
 • Hotărârea 334/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 334 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 86/2002,privind înfiintarea Serviciului Public Administrare Parcari (Modificată de HCL NR. 289/2005)
 • Hotărârea 333/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 333 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat Sibiu
 • Hotărârea 332/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 332 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 331/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 331 privind modificarea si completarea statului de functii la Teatrul "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 330/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 330 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 329/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 329 privind respingerea unor solicitari de scutire sau esalonare la plata taxei de timbru
 • Hotărârea 328/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 328 privind respingerea acordarii facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru S.C. LOTERIA ROMANA S.A.
 • Hotărârea 327/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 327 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 326/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 326 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii
 • Hotărârea 325/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 325 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun,pe luna noiembrie 2003,pe baza de abonamente finantate din bugetul local
 • Hotărârea 324/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 324 privind modificarea statului de functii si a organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala
 • Hotărârea 323/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 323 privind stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si ale Hotarârii Guvernului României nr. 1099/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 (Completată cu HCL NR. 75/2004)
 • Hotărârea 322/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 322 privind darea în administrarea SC TURSIB SA a 20 autobuze pentru transportul urban de calatori
 • Hotărârea 321/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 321 pentru modificarea HCL nr. 118/2003 privind transmiterea în folosinta gratuita a unui spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta,situat în Sibiu str. Zidului nr. 14
 • Hotărârea 320/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 320 privind darea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal a unui teren apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu siturat în Calea Dumbravii nr. 157 (platforma betonata din fata Cimitirului Municipal)
 • Hotărârea 319/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 319 privind aprobarea darii în administrare a casutelor din panouri din dotarea Primariei Municipiului Sibiu,pentru Casa de Cultura a Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 415/2005)
 • Hotărârea 318/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 318 privind trecerea în administrarea Cantinei de ajutor social a cantinei Grupului Scolar Avram Iancu Sibiu situata în Sibiu, Calea Gusteritei nr. 25
 • Hotărârea 317/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 317 pentru modificarea H.C.L. nr.15/2003 privind modificarea si completarea listei cuprinzând spatiile comerciale si cele de prestări servicii aprobate prin HCL nr. 192/2002,care fac obiectul vânzării în conditiile Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 316/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 316 privind incetarea asocierii in participatiune ce are ca obiect admninstarea parcarilor din municipiului Sibiu,precum si reziliera contractului de asociere in participatiune nr.88/1999,incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Transelectronic SRL Cluj Napoca,aprobat prin HCL nr.93/29.07.1999
 • Hotărârea 315/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 315 privind aprobarea Contractului de asociere în participatiune încheiat între MUNICIPIUL SIBIU si S.C. EUROMEDIA BILLBOARDS S.R.L.,conform H.C.L. nr. 138/2000,modificata prin H.C.L. nr. 25/2001 si a H.C.L. nr. 154/2002
 • Hotărârea 314/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 314 privind aprobarea Contractului de asociere în participatiune încheiat între MUNICIPIUL SIBIU si S.C. ENERGY S.R.L.,conform H.C.L. nr. 138/2000,modificata prin H.C.L. nr. 25/2001 si a H.C.L. nr. 154/2002
 • Hotărârea 313/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 313 privind aprobarea Protocolului de transmitere în folosinta gratuita Organizatiei Nationale Cercetasii României a doua spatii din incinta Colegiului National Gheorghe Lazar Sibiu,str. Gheorghe Lazar nr.1-3
 • Hotărârea 312/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 312 privind concesionarea fara licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situat în str. V. Aurie nr.11,bl. 28,ap.43 destinat construirii unei scari de acces
 • Hotărârea 311/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 311 privind modificarea H.C.L. nr. 268/2003 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu ,situat între DN1 si DJ106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica de scule aschietoare de rotatie (cod CAEN 29)
 • Hotărârea 310/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 310 privind efectuarea unui schimb de terenuri si concesionarea prin licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat în str. Somesului F.N. cu destinatie : pensiune turistica
 • Hotărârea 309/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 309 privind aprobarea documentatiei de urbanism P. U. D. Pensiune Turistica Str. Somesului nr. 31
 • Hotărârea 308/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 308 privind aprobarea documentatiei PUD - Schimbare de destinatie din locuinta în salon de înfrumusetare,B-dul V.Milea Bl. 11,ap. 47 - S.C. M.C.M. Media SRL Sibiu
 • Hotărârea 307/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 307 privind aprobarea documentatiei de urbanism P. U. D. PENTRU CONSTRUCTIE BALCON PARTER,str. BÎRSEI ,nr. 1 ,bloc nr. 35 ,sc. B ,ap. 17
 • Hotărârea 306/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 306 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu,situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport cu destinatie: fabrica de roboti de montaj (cod CAEN 294 - 30)
 • Hotărârea 305/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 305 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Fabrica de roboti industriali - Zona industriala Vest Sibiu
 • Hotărârea 304/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 304 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii VIABILIZARE ZONA INDUSTRIALA VEST - AEROPORT SIBIU
 • Hotărârea 303/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 303 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: REABILITARE RETELE APA - CANAL ZONA ISTORICA SIBIU - PIATA HUET - Etapa a II -a
 • Hotărârea 302/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 302 privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economci la obiectivul: MODERNIZARE - REABILITARE SEDIU PRIMARIEI MUN. SIBIU - STRADA SAMUEL BRUKENTHAL NR. 4
 • Hotărârea 301/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 301 privind numirea "Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura,apa calda si rece,deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din Municipiul Sibiu" si aprobarea Programului de masuri specifice sezonului rece
 • Hotărârea 300/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 300 privind impozitele si taxele locale pe 2004 (Revocată de HCL NR. 132/2004)
 • Hotărârea 299/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 299 privind completarea anexei nr. 3 la HCL nr. 21/2000 referitoare la Regulamentul de circulatie a autovehiculelor în zona centrala (str. N. Balcescu,str. S. Brukenthal, Piata Mare, str. Telefoanelor din municipiul Sibiu)
 • Hotărârea 298/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 298 privind rectificarea bugetului local,a bugetelor proprii de venituri si cheltuieli, modificarea listelor de investitii pe anul 2003 pentru Primaria Municipiului Sibiu si pentru serviciile si institutiile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 297/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 297 privind circulatia biciclistilor pe raza municipiului Sibiu
 • Hotărârea 296/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 296 privind înscrierea pe lista Patrimoniului mondial patronat de UNESCO a "Ansamblului pietelor istorice ale Sibiului"
 • Hotărârea 295/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 295 privind aprobarea Protocolului de predare - primire conducte si bransamente gaze naturale la obiectivul de investitii Pasaj rutier superior la capatul X al Statiei Sibiu linia CF Turnu Rosu-Copsa Mica km 391+990,5 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu-Primaria Municipiului Sibiu si Distrigaz Nord S.A. Tg. Mures
 • Hotărârea 294/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 294 privind aprobarea Protocolului de predare - primire conducte bransamente gaze naturale si statie reglare sector în Cartier Strand II locuinte A.N.L. Municipiul Sibiu încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu-Primaria Municipiului Sibiu si Distrigaz Nord S.A. Tg. Mures
 • Hotărârea 293/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 293 privind aprobarea încheierii unor conventii de parteneriat cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale în vederea promovarii unor proiecte de asistenta sociala
 • Hotărârea 292/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 292 privind completarea agendei cultural - sportive pentru anul 2003
 • Hotărârea 291/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 291 privind aprobarea organizarii în Padurea Dumbrava a Zilelor Recoltei in perioada 10-12 octombrie 2003
 • Hotărârea 290/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 290 privind asocierea in participatiune intre Municipiul Sibiu si S.C.GOLD THAL S.R.L. Sibiu în vederea construirii unui complex agroalimentar în cartierul Valea Aurie si aprobarea contractului de asociere în participatiune
 • Hotărârea 289/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 289 privind rectificarea bugetului local si modificarea listelor obiectivelor de investitii pe anul 2003 pentru Primaria Municipiului Sibiu si pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 288/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 288 privind aprobarea documentatiei PUD - Creare gol si scara de acces la sediu sucursala, str. Scoala de Înot , bl. nr. 2b, sc.B, ap.11, Sibiu - SC AGI ROMÂNIA SA si concesionarea unei suprafete de teren de 9 mp
 • Hotărârea 287/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 287 privind concesionarea fara licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu situat în str. Horia nr.13 destinat extinderii locuintei
 • Hotărârea 286/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 286 privind aprobarea documentatiei PUD - Schimbare destinatie din uscatorie în spatiu comercial str.V Aurie la parterul blocului nr.28 Sibiu
 • Hotărârea 285/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 285 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu situat în str. Miraslau nr. 18 cu destinatie constructie locuinta
 • Hotărârea 284/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 284 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu si d-nul Boca Sebastian
 • Hotărârea 283/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 283 privind modificarea HCL nr. 28/2003 si repartizarea în regim de urgenta a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru patru familii cu situatii deosebite
 • Hotărârea 282/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 282 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 281/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 281 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun pe baza de abonamente lunare finantate din bugetul local
 • Hotărârea 280/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 280 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii
 • Hotărârea 279/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 279 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 278/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 278 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 277/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 277 privind numirea conducatorului Serviciului public Administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 276/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 276 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : REABILITARE RETELE TEHNICO-EDILITARE SI MODERNIZARE STRAZI BERARIEI SI REVOLUTIEI (Completată cu HCL NR. 208/2005)
 • Hotărârea 275/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 275 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : REABILITARE RETELE TEHNICO-EDILITARE SI MODERNIZARE STRAZI RECONSTRUCTIEI SI M. KOGALNICEANU
 • Hotărârea 274/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 274 privind completarea agendei cultural - sportive pentru anul 2003
 • Hotărârea 273/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 273 privind asocierea în participatiune între Municipiului Sibiu si S.C. Euromedia Group S.A. si aprobarea proiectului de contract de asociere în participatiune
 • Hotărârea 272/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 272 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Amplasare statii bus (cu publicitate)
 • Hotărârea 271/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 271 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu situat în Sibiu str. Calea Dumbravii nr. 94 cu destinatie: centru de pregatire profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere (cod CAEN 804 - 8042 )
 • Hotărârea 270/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 270 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport cu destinatie: fabrica de lanturi (cod CAEN29)
 • Hotărârea 269/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 269 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Construire hale productie lanturi Soseaua Alba - Iulia
 • Hotărârea 268/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 268 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport cu destinatie: fabrica de scule aschietoare de rotatie (cod CAEN 29 )
 • Hotărârea 267/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 267 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Fabrica de scule aschietoare de rotatie (Modificată de HCL NR. 340/2003)
 • Hotărârea 266/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 266 privind aprobarea participarii societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Sibiu este actionar unic ca membri cotizanti ai asociatiilor non- profit constituite conform O.G. nr. 26/2000 sau Legii nr.69/2000
 • Hotărârea 265/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 265 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 264/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 264 privind modificarea si completarea statului de functii la Serviciul public de Cadastru Agricultura si Disciplina în constructii
 • Hotărârea 263/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 263 privind atribuirea în folosinta gratuita a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociatiei Sportive Sibiu (Revocată de HCL NR. 24/2008)
 • Hotărârea 262/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 262 privind modificarea H.C.L. nr. 70/1999 pentru aprobarea proiectului contractului de concesiune pentru exploatarea bunurilor si serviciilor publice de salubrizare,ecarisaj si deszapezire de constructie întretinere si reparatii drumuri si strazi publice,de întretinere parcuri si spatii verzi de catre S.C. Drumuri si Prestari Constructii S.A. si aprobarea Actului aditional nr. 5/2003 la Contractul de concesiune nr. 69/1999
 • Hotărârea 261/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 261 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii MODERNIZARE B-DUL MIHAI VITEAZU - tronson Calea Dumbravii - str. Octavian Goga - Etapa I-a + Etapa II -a " SIBIU
 • Hotărârea 260/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 260 privind constituirea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 259/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 259 privind atribuirea de noi denumiri de strazi si renumerotarea altora
 • Hotărârea 258/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 258 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 257/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 257 privind completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Administrare Parcuri si zone verzi
 • Hotărârea 256/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 256 privind aprobarea documentatiei de urbanism ,P. U. D. LOCUINTA S+P+M Str. Sacel FN ".
 • Hotărârea 255/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 255 privind aprobarea documentatiei de urbanism ,P. U. D. EXTINDERE SCARI ACCES SI AMENAJARI INTERIOARE STR. GEN. MAGHERU BLOC. NR. 51 AP.2 SIBIU - S.C. SAR TRANSILVANIA S.A."
 • Hotărârea 254/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 254 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD 4179/2/3/2003 - Benzinarie S.C. SIB PECO S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 253/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 253 privind aprobarea documentatiei PUD - Spatiu comercial si imobil locuinte S+P+2+M Str. 9 Mai nr. 68 Sibiu
 • Hotărârea 252/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 252 privind aprobarea asocierii si a proiectului de contract de asociere în participatiune pentru constituirea si functionarea Parcului Tehnologic Informational Sibiu
 • Hotărârea 251/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 251 privind limitarea termenului de ridicare a ordinelor de repartizare pentru locuintele apartinând fondului locativ de stat si încheierea contractelor de închiriere
 • Hotărârea 250/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 250 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun pe luna septembrie pe baza de abonamente lunare,finantate din bugetul local
 • Hotărârea 249/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 249 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 248/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 248 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor la impozitul pentru terenul agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 247/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 247 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2003 cu finantare partiala sau integrala din bugetul local repartizate pentru Serviciul public de Administrare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 246/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 246 privind aprobarea negocierii cu o singura sursa pentru viabilizarea terenului aferent obiectivului de investitie "Sala de sport" - Liceul de Arta
 • Hotărârea 245/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 245 privind aprobarea studiului de fezabilitate,în vederea proiectarii fazei PT + DDE ,la obiectivul de investitie "Sala de sport - Liceul de Arta si Colegiul National Brukenthal "
 • Hotărârea 244/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 244 privind aprobarea modificarii proiectului pilot pentru executia obiectivului de investitie "Sala de sport - Liceul de Arta+Colegiul National Brukenthal,str. Al. Odobescu nr.2
 • Hotărârea 243/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 243 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr. 333/2003 a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata (Revocată de HCL NR. 138/2011)
 • Hotărârea 242/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 242 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 241/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 241 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 160/2003
 • Hotărârea 240/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 240 privind completarea listei de prioritati cu persoane a caror situatie locativa impune repartizarea În regim de urgenta de locuinte din fondul locativ de stat, si repartizarea unor locuinte din fondul locativ de stat (Modificată prin HCL NR. 107/2006)
 • Hotărârea 239/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 239 privind stabilirea tarifelor la bilete si abonamente pentru transportul urban de calatori
 • Hotărârea 238/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 238 privind încredintarea directa pentru întocmirea documentatiei de evaluare funciara a terenului proprietatea Municipiului Sibiu situat în zona industriala vest - aeroport si numirea d-nului Acelenescu S. Septimiu - evaluator funciar pentru elaborarea lucrarii
 • Hotărârea 237/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 237 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 236/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 236 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu si S.C. TRANSMIXT SA Sibiu
 • Hotărârea 235/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 235 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica n favoarea d-nei Banciu Corina si d-nului Banciu Romulus Viorel a unui teren proprietatea Statului Român,situat în intravilanul Municipiului Sibiu Cvartal Strand II - str. Ioan Albabei -în suprafata de 100 mp destinat extinderii locuintei
 • Hotărârea 234/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 234 privind completarea HCL nr. 54/2003
 • Hotărârea 233/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 233 privind modificarea Hotararii nr. 42/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 232/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 232 privind aprobarea Actului Aditional nr.4/2003 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 231/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 231 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Extindere Reparatii - recompartimentari - schimbare destinatie - spatiu comercial/depozit produse farmaceutice
 • Hotărârea 230/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 230 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD Sala de sport - Liceul de Arta Sibiu
 • Hotărârea 229/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 229 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Extindere locuinta str. Horia
 • Hotărârea 228/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 228 privind aprobarea documentatiei PUD - Centru de pregatire profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere - Calea Dumbravii
 • Hotărârea 227/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 227 privind aprobarea vânzarii unor terenuri proprietatea Statului Român situate în intravilanul Municipiului Sibiu B-dul Mihai Viteazu bl. V5 pe care se afla construite o cladire si fundatii cu elevatii apartinând SC Sinecon SRL Sibiu
 • Hotărârea 226/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 226 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren proprietatea Statului Român situat în intravilanul Municipiului Sibiu str Semaforului bl. 39 B (teren destinat amenajarii unei parcari si a unui spatiu pentru birouri) a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini care stau la baza concesionarii terenului sus mentionat
 • Hotărârea 225/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 225 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privataa municipiului Sibiu situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport cu destinatia : centru de productie,prezentare si vânzare plante ornamentale
 • Hotărârea 224/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 224 privind aprobarea documentatiei PUD - Centru de productie,prezentare si vânzare plante ornamentale pe DN1
 • Hotărârea 223/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 223 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privataa municipiului Sibiu situat între DN 1 si DJ 106 B - zona Aeroport cu destinatia : productie de echipamente materiale electrice si componente electronice (cod CAEN 316 321)
 • Hotărârea 222/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 222 privind aprobarea documentatiei PUD - Fabrica de produse electronice - CONTINENTAL TEMIC Zona Industriala Vest
 • Hotărârea 221/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 221 privind aprobarea platii cotizatiei Municipiului Sibiu ca membru în Asociatia "Cetati de Odinioara" - "Ehemalige Burgen"
 • Hotărârea 220/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 220 privind aprobarea Protocolului de transmitere în folosinta gratuita Fundatiei umanitare "Logomedica" a unei sali de clasa din incinta Gradinitei nr. 38 Aleea Haiducului nr. 3
 • Hotărârea 219/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 219 privind aprobarea chiriei pentru imobilul cu destinatie de gradinita situat în Sibiu,str. Cristian nr.21
 • Hotărârea 218/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 218 privind modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2003 si defalcarii pozitiei C "Achizitii de bunuri" pentru Serviciul public Administrare parcuri si zone verzi
 • Hotărârea 217/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 217 privind modificarea si completarea statului de functii la Teatrul "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 216/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 216 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare - epurare în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 215/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 215 privind modificarea statului de functii la Serviciul public de Cadastru Agricultura si Disciplina în constructii
 • Hotărârea 214/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 214 privind respingerea unor solicitari de scutire esalonare înlesnire la plata taxei de timbru
 • Hotărârea 213/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 213 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii
 • Hotărârea 212/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 212 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 211/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 211 privind aprobarea platii unei sume din bugetul local Consiliului Judetean Dolj pentru un copil cu handicap institutionalizat în Centrul de plasament nr. 11 Craiova
 • Hotărârea 210/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 210 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor persoanli ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun pe baza de abonamente lunare finantate din bugetul local
 • Hotărârea 209/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 209 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 49/2002 privind stabilirea unor masuri de organizare a activitatii de audit public intern în cadrul serviciilor publice si societatilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 208/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 208 privind completarea agendei cultural - sportive pentru anul 2003
 • Hotărârea 207/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 207 pentru modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 21/2000 privind adoptarea Regulamentului de circulatie a autovehiculelor în zona centrala din municipiul Sibiu (Consultați și HCL NR. 299/2003)
 • Hotărârea 206/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 206 pentru modificarea si completarea HCL nr. 65/2003 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 205/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 205 privind completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de " Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu "
 • Hotărârea 204/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 204 privind completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 203/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 203 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele carora li se vor repartiza locuinte construite în Cartierul Resita
 • Hotărârea 202/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 202 privind acordarea de gratuitati pentru autoturismele apartinând medicilor de familie în parcarile administrate de Serviciul public Administrare parcari
 • Hotărârea 201/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 201 privind aprobarea documentatiei PUD - Bramac International - sisteme de învelitori si vânzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietatea privata a municipiului Sibiu situat între DN1 si S.C. Comat S.A.
 • Hotărârea 200/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 200 privind aprobarea documentatiei PUD - Piata Prahovei - constructii de locuinte si vânzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietatea privata a municipiului Sibiu situat între str. M. Milo si str. Aron Pumnul (Articolele nr. 2, 3, 4, 5, 6 se abrogă de HCL NR. 287/2005)
 • Hotărârea 199/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 199 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 198/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 198 privind completarea listei de prioritati cu persoane a caror situatie locativa impune repartizarea în regim de urgenta a unor locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 197/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 197 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor din cartierul Resita
 • Hotărârea 196/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 196 privind constituirea comisiei pentru atestarea administratorilor asociatiilor de proprietari de pe raza Municipiului Sibiu (Revocată prin HCL NR. 120/2006)
 • Hotărârea 195/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 195 privind modificarea statului de functii la Serviciul public de Cadastru,Agricultura si Disciplina în constructii
 • Hotărârea 194/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 194 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public de Asistenta Sociala
 • Hotărârea 193/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 193 privind modificarea statului de functii la Cantina de ajutor social (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 267/2005)
 • Hotărârea 192/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 192 privind aprobarea documentatiei "PUD - Amenajare terasa et. II - Complex comercial Soseaua Alba -Iulia ( Bar Gala) si concesionare teren
 • Hotărârea 191/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 191 privind aprobarea documentatiei PUD-Supraetajare si amenajare birouri în str. Ceaikovski
 • Hotărârea 190/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 190 privind aprobarea documentatiei PUD - Hala autocare str. E. A. Bieltz
 • Hotărârea 189/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 189 privind aprobarea documentatiei PUD Sistematizare Piata 1 Decembrie 1918
 • Hotărârea 188/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 188 privind aprobarea documentatiei "PUD - Locuinte str. Preot Bacca
 • Hotărârea 187/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 187 privind respingerea unei solicitari de scutire sau esalonare la plata taxei de timbru
 • Hotărârea 186/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 186 pentru modificarea HCL nr. 107/2003 privind revocarea unor hotarâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care au fost aprobate contracte de asociere în participatiune
 • Hotărârea 185/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 185 privind revocarea H.C.L. nr. 119/2003 prin care s-a aprobat încheierea contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C. Ultravision S.R.L.
 • Hotărârea 184/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 184 privind concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri proprietatea Statului Român situate în intravilanul Municipiului Sibiu str. Strandului FN cu destinatia constructie de locuinte
 • Hotărârea 183/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 183 pentru aprobarea unor masuri privind realizarea contractului de implementare a Proiectului "Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 182/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 182 pentru modificarea H.C.L. nr. 37/2003 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului si administrarea Directiei de Sanatate publica în domeniul privat al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 181/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 181 privind transmiterea în administrarea Serviciului public Administratia Pietelor a unor mijloace fixe ( chioscuri ) realizate prin investitia "Amenajare Piata Obor Sibiu - etapa 1 - Pavilion Târg Comercial "
 • Hotărârea 180/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 180 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în administrarea Serviciului public de Administrare a Unitatilor de învatamânt Preuniversitar de Stat a cabinetului medical scolar stomatologic nr. 7 (Revocată de HCL NR. 322/2008)
 • Hotărârea 179/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 179 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 178/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 178 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii
 • Hotărârea 177/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 177 privind rectificarea bugetului pe anul 2003 pentru Casa de cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 176/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 176 privind aprobarea atribuirii contractului de servicii proiectare si executie lucrari- retele telefonie - în zona industriala VEST - AEROPORT SIBIU prin procedura negocierii cu o singura sursa.
 • Hotărârea 175/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea atribuirii contractului de lucrari la obiectivul de investitii "Reabilitarea Scarilor Turnului - Piata Huet,str. Turnului" prin procedura negocierii cu o singura sursa
 • Hotărârea 174/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea Actului Aditional nr. 3/2003 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 173/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 173 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2003 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 172/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 172 privind aprobarea Actului Aditional nr. 3/2003 la Contractul de Concesiune nr. 3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 171/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 171 privind validarea mandatelor d -lor VATAU MIHAI,IANU MARIUS si d-nei VECERDEA MARIA în functia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 170/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 170 privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 169/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 169 privind încetarea mandatelor de consilier în Consiliul Local al municipiului Sibiu ale d-lor Niculescu Mircea ,Stoia Lazar si d-rei Catrina Maria Manuela
 • Hotărârea 168/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 168 privind aprobarea participarii unor consilieri municipali în delegatiile oficiale care se vor deplasa la Deventer - Olanda si Rennes - Franta
 • Hotărârea 167/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 167 privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu" domnilor Teodor Tulpan si Lucian Bogdan - cuceritori ai Everestului
 • Hotărârea 166/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 166 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului proprietatea privata a Municipiului Sibiu situat în Sibiu str. Viilor nr.1
 • Hotărârea 165/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 165 privind completarea contractului de concesiune nr. 2 / 2000 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C. Urbana S.A
 • Hotărârea 164/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 164 privind aprobarea documentatiei PUD -Adaos locuinta si modificarea functiunii lotului 11 din Cartier Strand II
 • Hotărârea 163/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 163 privind aprobarea documentatiei PUD Biserica ortodoxa Cartier Terezian - Zona Gara Mica
 • Hotărârea 162/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 162 privind aprobarea documentatiei PUD-Locuinte str.Strandului
 • Hotărârea 161/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 161 privind aprobarea documentatiei PUD Locuinta si sera str. Constructorilor
 • Hotărârea 160/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 160 privind stabilirea unor taxe pentru ocuparea temporara a Stadionului Municipal a unor spatii din incinta acestuia si utilizarea saunei bazinului de recuperare si a vestiarelor (Modificată prin HCL NR. 241/2003)
 • Hotărârea 159/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 159 privind închirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinând domeniului public al Municpiului Sibiu în vederea amplasarii unor chioscuri pentru ziare
 • Hotărârea 158/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 158 privind angajarea unui aparator ales care sa apere interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în litigiul ce formeaza obiect al dosarului nr. 841/2003 aflat pe rol la Curtea Suprema de Justitie ce are ca obiect recursul în anulare promovat de Procurorul General al României împotriva Deciziei civile nr. 428/2002 pronuntata de Tribunalul Cluj
 • Hotărârea 157/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 157 privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului profesor MIHAI ALBU
 • Hotărârea 156/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 156 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Complex Baia Neptun si Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi (Consultați și HCL NR. 258/2003)
 • Hotărârea 155/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 155 privind rectificarea denumirii unor functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 154/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 154 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 153/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 153 privind stabilirea conditiilor pentru ocuparea functiilor vacante de conducere din cadrul Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 152/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 152 privind aprobarea organigramei,statului de functii si a numarului de personal din cadrul Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 151/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 151 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.73/2003 privind înfiintarea Directiei Fiscale - institutie publica de interes local
 • Hotărârea 150/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 150 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 264/2005)
 • Hotărârea 149/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 149 privind însusirea - neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
 • Hotărârea 148/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 148 privind reducerea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 76/2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind reorganizarea Serviciului Public de Protectie si Asistenta Sociala
 • Hotărârea 147/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 147 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social în conditiile prevazute de art. 49 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 precum si a Planului anual de masuri în vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale
 • Hotărârea 146/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 146 privind cofinantarea uneor cheltuieli la Adapostul de noapte
 • Hotărârea 145/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 145 privind initierea programului Agenda Locala 21 în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 144/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 144 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 143/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 143 privind modificarea Hotarârii nr. 34 din 28.02.2002 privind constituirea fondului de stimulare potrivit Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 si Ordonantei Guvernului nr. 39/2003 (Abrogată de HCL NR. 48/2004)
 • Hotărârea 142/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 142 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2003 la Contractul de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA
 • Hotărârea 141/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 141 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2004
 • Hotărârea 140/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 140 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 139/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 139 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 233/2005)
 • Hotărârea 138/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 138 privind repartizarea în regim de urgenta a unor locuinte apartinând,fondului locativ de stat sau domeniului public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 137/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 137 privind completarea listei aprobata prin anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 28/2003 cuprinzând familii cu situatii locative deosebite carora li se vor repartiza locuinte din fondul locativ de stat sau pentru tineret (Consultați și HCL NR. 240/2003)
 • Hotărârea 136/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea achizitiei prin procedura negocierii cu o singura sursa ,respectiv Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate Bucuresti pentru serviciile de asistenta tehnica consultanta si întocmirea documentatiei tehnico - economice pentru devierea traficului rutier si pietonal pe timpul executiei lucrarilor la obiectivul " Pasaj rutier superior din capatul X al statiei Sibiu linia CF Turnu - Rosu - Copsa Mica km 391 +988 mun. Sibiu prin modernizarea strazii Garii si reabilitarea tunelului pietonal existent în dreptul strazii Lupeni
 • Hotărârea 135/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 135 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici,la obiectivul "Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare - Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 134/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 134 pentru aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea Municipiului Sibiu pe anul 2003 conform prevederilor O.G. nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale
 • Hotărârea 133/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 133 privind trecerea unui teren din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 132/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 132 privind amplasarea statuii Baronului Samuel von Brukenthal în Piata Mare a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 131/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 131 privind aprobarea amplasarii unei placi comemorative pe frontispiciul imobilului situat în Sibiu str. Centumvirilor nr. 4 ,în memoria lui MILAN HODZA
 • Hotărârea 130/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 130 privind completarea obiectului de activitate si aprobarea tarifelor pentru serviciul public Administrare parcuri si zone verzi Sibiu
 • Hotărârea 129/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 129 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public pentru Administrarea Cimitirului municipal Sibiu
 • Hotărârea 128/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 128 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 127/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 127 privind respingerea unor solicitari de scutire,esalonare înlesnire la plata taxei de timbr
 • Hotărârea 126/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 126 privind interzicerea amplasarii de cruci si alte însemne pe strazile municipiului Sibiu
 • Hotărârea 125/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 125 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Piata Cartier Valea Aurie "
 • Hotărârea 124/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 124 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD Amenajare Parcaje Bd. Mihai Viteazu
 • Hotărârea 123/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 123 privind aprobarea documentatiei PUD Statie de betoane Zona Industriala VEST
 • Hotărârea 122/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 122 privind completarea H.C.L. nr. 102/2003 si revocarea H.C.L. nr. 61/2003
 • Hotărârea 121/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 121 privind aprobarea procentelor de ocupare a terenurilor de constructii si modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului nr. 94/1999 (Revocată de HCL NR. 88/2007)
 • Hotărârea 120/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 120 privind extinderea zonei industriale VEST din Planul urbanistic general si Regulamentul local de urbanism ale municipiului Sibiu si modificare HCL nr. 94 / 1999
 • Hotărârea 119/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 119 privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C. Ultravision S.R.L.
 • Hotărârea 118/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 118 privind transmiterea în folosinta gratuita a unui spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta situat în Sibiu str. Zidului nr. 14 (Art. 2 revocat de HCL NR. 321/2003)
 • Hotărârea 117/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 117 privind darea în folosinta gratuita Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj Napoca a doua sali de clasa si doua laboratoare din imobilul cu sediul pe str. Banatului nr.2 Sibiu
 • Hotărârea 116/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 116 privind transmiterea în folosinta gratuita a unui teren ,în favoarea Companiei Nationale de Investitii S.A. pe durata executiei obiectivului de investitii " SALA DE SPORT" - Liceul de Arta si Colegiul National Brukenthal
 • Hotărârea 115/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 115 privind transmiterea în folosinta gratuita a unui spatiu, în favoarea Asociatiei G.M.G. (Revocată prin HCL NR. 220/2004)
 • Hotărârea 114/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 114 privind stabilirea nivelului contributiei pe anul 2003 pentru un copil sau persoana protejata în sistemul de protectie a copilului aflat în dificultate din jud. Sibiu
 • Hotărârea 113/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 113 privind aprobarea cofinantarii proiectului din cadrul subprogramului de "Investitii în servicii sociale " aprobat prin H.G. nr. 93/2003
 • Hotărârea 112/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 112 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 111/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 111 privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 110/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare în municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 15/2005)
 • Hotărârea 109/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 109 privind repartizarea unei garsoniere din fondul locativ de stat situata în ,cartierul Strand II bl. 4 Tr. C familiei Onut Ioana
 • Hotărârea 108/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 108 privind asocierea în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C. "Bere Trei Stejari" S.A. Sibiu în vederea amenajarii si exploatarii în comun a doua terase,în perioada estivala si aprobarea contractului de asociere în participatiune
 • Hotărârea 107/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 107 privind revocarea unor hotarâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care au fost aprobate contracte de asociere în participatiune
 • Hotărârea 106/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 106 privind stabilirea tarifelor pentru apa potabila si serviciile de canalizare în Municipiul Sibiu si Statiunea Paltinis
 • Hotărârea 105/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 105 privind stabilirea chiriei pentru locuintele din domeniul public si privat al municipiului Sibiu administrate de Consiliul Local si S.C. Urbana S.A. Sibiu (Revocată de HCL NR. 345/2007)
 • Hotărârea 104/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 104 privind numirea conducatorului Serviciului public Administrare parcuri si zone verzi în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 103/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 103 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Administrare Parcuri si zone verzi
 • Hotărârea 102/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 102 privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu a unor bunuri însusite eronat prin H.C.L. 94/2001 si atestate prin H.G. nr. 978 / 2002 (Completată de HCL NR. 122/2005 și HCL NR. 39/2004)
 • Hotărârea 101/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 101 privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din învatamântul preuniversitar de stat (Modificată de HCL NR. 381/2003, HCL NR. 27/2004, HCL NR. 235/2004, HCL NR. 153/2004, HCL NR. 260/2004 și HCL NR. 176/2005)
 • Hotărârea 100/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 100 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor si terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 99/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 99 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Cimitirului Municipal Sibiu (Revocată de HCL NR. 437/2005)
 • Hotărârea 98/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 98 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren proprietatea Statului Românsituat în intravilanul Municipiului Sibiu str. Fabricii nr. 4 (teren destinat amenajarii unei parcari si a unei cabina poarta) a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini care stau la baza concesionarii terenului sus mentionat
 • Hotărârea 97/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 97 privind mandatarea S.C. Urbana S.A. pentru a promova în instanta actiuni privind creantele rezultate din administrarea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta în numele Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 96/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 96 privind respingerea unor solicitari de scutire,esalonare înlesnire la plata taxei de timbru
 • Hotărârea 95/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 95 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 94/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 94 privind unele masuri de comercializare a casetelor audio - video si CD în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 93/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 93 privind stabilirea conditiilor pentru ocuparea functiei de sef serviciu Investitii si sef birou Audit intern
 • Hotărârea 92/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 92 privind modificarea si completarea statului de functii la Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 91/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 91 privind modificarea statului de functii la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 90/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 90 privind modificarea si completarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 89/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 89 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Teatrul "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 88/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 88 privind constituirea Comisiei pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor în vederea concesionarilor de terenuri pentru constructia de locuinte si case de vacanta si stabilirea structurii de specialitate care va îndeplini atributiile legale în domeniul autorizarii lucrarilor de constructii
 • Hotărârea 87/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 87 privind stabilirea unor taxe speciale si tarife privind activitatea pichetului de pompieri civili din cadrul Serviciului Public de interes local pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu ce îsi desfasoara activitatea în statiunea Paltinis - Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 86/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 86 privind solicitarile de acordare a unor facilitati fiscale pentru unele persoane juridice
 • Hotărârea 85/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 85 privind aprobarea metodologiei de fundamentare a nivelului preturilor si tarifelor precum si cea de aprobare a acestora pentru serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local prestate de catre societatile comerciale cu care Primaria Municipiului Sibiu a încheiat contracte de concesiune
 • Hotărârea 84/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 84 privind instituirea unor norme pentru accesul si circulatia pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu si stabilirea unor tarife
 • Hotărârea 83/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 83 privind aprobarea platii din bugetul local a despagubirilor ce revin chiriasilor conform art.3 din Legea nr. 10/2001
 • Hotărârea 82/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 82 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD Amplasare provizorie a 4 chioscuri pentru ziare
 • Hotărârea 81/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 81 privind aprobarea documentatiei PUD Statie de betoane ecologica,Soseaua Alba Iulia (Drum uzinal)
 • Hotărârea 80/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 80 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD- Statie livrare carburanti str. Semaforului nr. 2
 • Hotărârea 79/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 79 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD- Statie livrare carburanti str. Agricultorilor nr. 2
 • Hotărârea 78/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 78 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD-Spatii de productie strada Cimitirului nr. 11
 • Hotărârea 77/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 77 privind aprobarea documentatiilor de urbanism PUD-uri Locuinte,hala de productie si corp administrativ str. CAPRIORILOR
 • Hotărârea 76/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 76 privind reorganizarea Serviciului Public de Protectie si Asistenta Sociala (Modificată de HCL NR. 148/2003, HCL NR. 324/2003, HCL NR. 370/2003 și HCL NR. 28/2004)
 • Hotărârea 75/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 75 privind transmiterea în folosinta gratuita Filialei Judetene a Crucii Rosii Sibiu a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta situat în Sibiu Str. Nicolae Balcescu nr. 6
 • Hotărârea 74/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2003 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 73/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 73 privind înfiintarea Directiei Fiscale - institutie publica de interes local (Modificată prin HCL NR. 151/2003)
 • Hotărârea 72/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 72 privind numirea dlui viceprimar Banciu Ioan în componenta unor comisii aprobate prin Hotarâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 71/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 71 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 70/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2002
 • Hotărârea 69/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 69 privind modificarea si completarea contractului de concesiune nr. 2/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C. URBANA SA (Revocată de HCL NR. 59/2005)
 • Hotărârea 68/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 68 privind repartizarea în regim de urgenta a unor locuinte pentru unele familii cu situatii deosebite
 • Hotărârea 67/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 67 privind trecerea în administrarea Primariei Municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu str. Târgu Pestelui nr. 6 si darea lui în folosinta gratuita în favoarea Serviciului Public de interes local pentru Administrarea parcurilor si zonelor verzi din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 66/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 66 privind trecerea în administrarea Primariei Municipiului Sibiu a imobilelor situate în Sibiu str. Turnului nr. 4 si Piata Mica nr. 22
 • Hotărârea 65/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 65 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Modificată prin HCL NR. 206/2003 și HCL NR. 258/2004)
 • Hotărârea 64/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 64 privind aprobarea documentatiei PUD Uzina de rulmenti SIBIU DJ 106 B.
 • Hotărârea 63/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 63 pentru aprobarea contractului de prestari servicii privind "Întretinerea iluminatului public în municipiul Sibiu" prin încredintare directa cu S.C. Electrica - AISE filiala Sibiu pentru anul 2003
 • Hotărârea 62/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 62 privind aprobarea documentatiei PUZ preliminar Fabrica de asamblare piese prin sudura si constituire trup intravilan
 • Hotărârea 61/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 61 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu în favoarea Directiei Sanitar Veterinare Sibiu (Revocată de HCL NR. 122/2003)
 • Hotărârea 60/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 60 pentru modificarea si completarea HCL nr. 161/2001 privind înfiintarea Serviciului public de interes local pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 235/2005)
 • Hotărârea 59/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 59 privind stabilirea Metodologiei de ridicare depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 16/2006 și HCL NR. 292/2006. Modificată și completată de HCL NR. 185/2017)
 • Hotărârea 58/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 58 privind numirea conducatorului Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 57/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 57 privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru Prestarea serviciilor de salubrizare si deszapezire în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 56/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 56 privind completarea art.22 si 23 din Hotarârea nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 55/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind repartizarea, în vederea închirierii,fără licitaţie publică, în favoarea cabinetelor medicale grupate din imobilul situat în Sibiu, str. S. Bruckenthal nr. 2–4 a unui spaţiu din imobilul situat în Sibiu P-ţa Mare nr. 12 (Revocată prin HCL NR. 13/2004)
 • Hotărârea 54/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind darea în folosinţă gratuită a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Sibiu, situat în zona Reşiţa II, str. Viitorului, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Completată prin HCL NR. 234/2003)
 • Hotărârea 53/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 53 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietatea privata a municipiului Sibiu situat în Sibiu între DN1 -DJ 160 B si SC Comat SA
 • Hotărârea 52/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 52 privind aprobarea închirierii fara licitatie publica a unui teren pentru amplasare chiosc situat în Sibiu B-dul M. Viteazul în favoarea S.C. Rosilcom S.R.L. (Modificată de HCL NR. 59/2004)
 • Hotărârea 51/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 51 privind aprobarea documentatiei "PUD - Complex "Siebenburgen" 280 locuinte tineret zona Resita II
 • Hotărârea 50/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 50 privind stabilirea taxei de închiriere a cortului aflat în administrarea Casei de cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 49/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 49 privind darea în folosinta gratuita a unui teren apartințind domeniului public al municipiului Sibiu str. Hategului nr. 8 Agentiei Nationale pentru Locuinte (Revocată de HCL NR. 340/2006)
 • Hotărârea 48/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 48 privind reducerea impozitului pe cladiri si teren pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 47/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 47 privind aprobarea documentatiei PUD Bloc locuinte si gradinita Cartier Strand
 • Hotărârea 46/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 46 privind prelungirea termenului de dare în folosinta gratuita a unor spatii din incinta Stadionului Municipal Sibiu prevazut în H.C.L. nr. 139/2001
 • Hotărârea 45/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 45 privind respingerea solicitarii Asociatiei Credinciosilor Bisericii Evanghelice C.A. din România "Diakonisches Werk " de acordare a unor facilitati fiscale ,la plata impozitului pe cladiri
 • Hotărârea 44/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea proiectului Protocolului de cofinantare pentru realizarea obiectivului de investitii "Pasaj rutier superior din capatul X al Statiei Sibiu de cale ferata Podul Olt Sibiu km. 391 + 990.25
 • Hotărârea 43/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 43 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici -faza Studiu de prefezabilitate - la obiectivul de investitii : Viabilizare Zona Industriala Sibiu Vest - Aeroport
 • Hotărârea 42/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 42 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 41/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 41 privind modificarea si completarea contractului de asociere în participatiune nr.29/2003 încheiat între Municipiul Sibiu si S.C. Mol Petroleum Products S.R.L. Cluj Napoca aprobat prin H.C.L. nr.223/2002 (Revocată de HCL NR. 58/2005)
 • Hotărârea 40/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 40 privind scutirea de la plata taxelor judiciare extrajudiciare si notarialede timbru pentru actiunile judecatoresti caile de atac si actele notariale promovate sau dupa caz în care sunt parte Primarul Municipiului Sibiu Primaria Municipiului Sibiu Municipiul Sibiu si Consiliul Local al Municipiului Sibiu (Revocată prin HCL NR. 22/2006)
 • Hotărârea 39/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 39 privind reducerea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 38/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 38 privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului în anul 2003
 • Hotărârea 37/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 37 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român si administrarea Directiei de Sanatate publica în domeniul privat al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 182/2003 și HCL NR. 335/2003. Art. 3 modificat de HCL NR. 341/2011)
 • Hotărârea 36/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 36 privind modificarea anexei 1 la Hotarârea nr. 222/2002 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
 • Hotărârea 35/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 35 privind aprobarea documentatiei PUD - Modernizare statie nr.5 de distributie produse petroliere PETROM Soseaua Alba Iulia si concesionarea,fara licitatie publica a unui teren destinat extinderii si modernizarii statiei existente
 • Hotărârea 34/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 34 privind aprobarea documentatiei PUD - Locuinta str. Tractorului
 • Hotărârea 33/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 33 privind aprobarea documentatiei PUD - Locuinta si anexa ( garaj si atelier ) str. Strugurilor
 • Hotărârea 32/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 32 privind aprobarea tarifelor la abonamente pentru serviciile de sauna prestate în cadrul Complexului Baia Neptun Sibiu
 • Hotărârea 31/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 31 privind modificarea si completarea statului de functii aprobat al Serviciului public administrarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat
 • Hotărârea 30/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 30 privind modificarea si completarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 29/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 29 privind stabilirea numarului maxim de functionari publici titulari pentru fiecare clasa
 • Hotărârea 28/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele carora li se vor repartiza locuinte pentru tineret construite în Cartierul Strand II (Completată de HCL NR. 137/2003. Consultați și HCL NR. 240/2003, HCL NR. 283/2003)
 • Hotărârea 27/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 27 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Centru de servicii comunitare Sibiu str. Transilvaniei nr. 2- 4 " si darea în administrarea Consiliului Judetean Sibiu a unui imobil teren fara constructii situat în Sibiu str. Transilvaniei,nr. 2-4
 • Hotărârea 26/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 26 privind transmiterea în folosinta gratuita Universitatii "Lucian Blaga " Sibiu si Fundatiei umanitare "Logomedica" a unor imobile situate în Sibiu,str. Oituz nr. 31 si respectiv Aleea Haiducului nr. 3
 • Hotărârea 25/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 25 privind modificarea H.C.L. nr. 70/1999 pentru aprobarea proiectului contractului de concesiune pentru exploatarea bunurilor si serviciilor publice de salubrizare ecarisaj si deszapezire de constructiE întretinere si reparatii drumuri si strazi publice de întretinere parcuri si spatii verzi de catre S.C. Drumuri si Prestari Constructii S.A.
 • Hotărârea 24/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 24 privind modificarea organigramei si statului de functii la serviciul public Administrare parcari
 • Hotărârea 23/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 23 privind acordarea unor gratuitati la transportul în comun pensionarilor cu vârsta peste 65 de ani (Revocată de HCL NR. 315/2005)
 • Hotărârea 22/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 22 privind aprobarea documentatiei "PUD - Piata agroalimentara Strand "
 • Hotărârea 21/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 21 privind închirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Sibiu în vederea amplasarii unor chioscuri pentru difuzare presa
 • Hotărârea 20/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 20 privind închirierea prin licitatie publica a unor terenuri proprietatea Statului Român situate în municipiul Sibiu în vederea amplasarii unor cabine telefonice publice
 • Hotărârea 19/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 19 privind modificarea si completarea H.C.L. 138/2001 si aprobarea Regulamentului pentru întocmire P.U.D. amplasamente garaje pe domeniul public
 • Hotărârea 18/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 18 privind achizitionarea pasajului rutier superior de pe linia Turnu Rosu - Copsa Mica km 391+988 de la C.N.C.F. "C.F.R." S.A.
 • Hotărârea 17/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 17 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietatea Statului român situat în Sibiu - Str. Islazului nr. 16 B
 • Hotărârea 16/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 16 privind neînsusirea unui raport de expertiza tehnica - judiciara
 • Hotărârea 15/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 15 privind modificarea şi completarea listei cuprinzând spaţiile comerciale şi cele de prestări servicii aprobate prin HCL nr. 192/2002, care fac obiectul vânzării în condiţiile Legii nr. 550/2002 (Modificată de HCL NR. 317/2003 și HCL NR. 361/2003. Completat listă de HCL NR. 51/2005 și HCL NR. 261/2010)
 • Hotărârea 13/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind înfiintarea Serviciului public de interes local pentru Administrarea Cimitirului municipal Sibiu (Completată de HCL NR. 99/2003. Anexele nr. 2 și 3 modificate de HCL NR. 129/2003)
 • Hotărârea 12/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind înfiintarea Serviciului public de interes local pentru Administrarea parcurilor si zonelor verzi din municipiul Sibiu (Completată de HCL NR. 130/2003, HCL NR. 337/2003, HCL NR. 331/2005. Modificată și completată de HCL NR. 77/2010. Anexa nr. 1 abrogată de HCL NR. 225/2014)
 • Hotărârea 11/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 11 privind darea în folosinta gratuita Universitatii " Babes - Bolyai " Cluj Napoca a unei parti din imobilul situat in Sibiu,str. G-ral Magheru nr. 36
 • Hotărârea 10/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 10 privind completarea Hotarârii nr. 161/2001 privind înfiintarea serviciului public de interes local pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu cu activitati de prevenirea si stingerea incendiilor pentru Statiunea Paltinis - Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 9/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 9 privind modificarea si completarea statului de functii aprobat pentru Casa de cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 8/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 8 privind stabilirea normelor de timp si a suprafetelor ce se salubrizeaza pe strazile din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 7/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 7 privind stabilirea conditiilor pentru ocuparea postului de arhitect -sef,sef serviciu Autorizare control disciplina în constructii si sef serviciu Urbanism si amenajarea teritoriului
 • Hotărârea 6/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 6 privind respingerea solicitarilor S.C. ROMTELECOM S.A,Compania TRANSELECTRICA S.A si S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L.,de scutire la plata impozitului pe cladiri a unor constructii speciale altele decât cele cuprinse în anexa nr.2 din O.G. nr. 36/2002
 • Hotărârea 5/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 5 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 239/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind instituirea unor tarife pentru autorizarea si verificarea transporturilor rutiere de marfuri executate pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu ,cu vehicule înmatriculate ce depasesc limitele masice si / sau dimensionale prevazute de lege
 • Hotărârea 4/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 4 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 104/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice
 • Hotărârea 3/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 3 privind aprobarea agendei cultural - sportive pentru anul 2003 (Completată prin HCL NR. 208/2003, HCL NR. 274/2003 și HCL NR. 292/2003)
 • Hotărârea 2/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 2 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2003 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 1/2003 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 1 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2003 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu