Hotărârea nr. 99/2002

HOTÃRÂREA NR. 99 privind darea în folosinta gratuita în favoarea Uniunii Artistilor Plastici, filiala Sibiu , a unor spatii destinate atelierelor de creatie
02h99

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 99

privind darea ĂŽn folosinta gratuita ĂŽn favoarea Uniunii Artistilor Plastici, filiala Sibiu , a unor spatii destinate atelierelor de creatie

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002,

Analizând raportul nr.57174/11.06.2002 prin care Directia patrimoniu - urbanism propune darea În folosinta gratuita În favoarea Uniunii Artistilor Plastici - Filiala Sibiu, a unor spatii destinate atelierelor de creatie ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. n, ale art. 126 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba darea În folosinta gratuita , pe o perioada de 3 ani de la data intrarii În vigoare a prezentei hotarâri, În favoarea Uniunii Artistilor Plastici - Filiala Sibiu, a spatiilor cu destinatie ateliere de creatie, dupa cum urmeaza :

- Piata Mare nr. 12 - 2 ateliere de creatie
- str. Constitutiei nr.12 - 2 ateliere de creatie

Art.2. Beneficiarul are obligatia de a pastra actuala destinatie a spatiilor mentionate la art. 1, În caz contrar urmând a se prelua imobilele fara nici o Înstiintare prealabila.

Art.3. Filiala Uniunii Artistilor Plastici are obligatia sa ĂŽngrijeasca , sa conserve spatiile date ĂŽn folosinta gratuita si sa suporte toate cheltuielile de folosinta pentru acestea ( cheltuieli de ĂŽntretinere , energie electrica si termica, telefon, reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilelor).
În cazul în care spatiile vor fi revendicate sau dobândite în proprietate în conditiile legislatiei în vigoare, Filiala Uniunii Artistilor Plastici are obligatia sa le elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificarii din partea Primariei Municipiului Sibiu

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu si S.C.Urbana S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola