Hotărârea nr. 98/2002

HOTARAREA NR. 98 privind trecerea în administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 37.
02h98 Inchide fereastra Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 98

privind trecerea ĂŽn administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu a imobilului situat ĂŽn Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 37

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002,

Analizând raportul nr.57175/11.06.2002 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune trecerea În administrarea Primariei municipiului Sibiu a imobilului situat În Sibiu, str. Zaharia Boiu nr.37,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul dispozitiilor art. 38, alin. 2 lit. " f ", ale art. 46 si ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se preia În administrarea Consiliului local al municipiului Sibiu din administrarea S.C. Urbana S.A. , imobilul proprietatea Statului român, În suprafata de 90 mp. situat În Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 37, cu destinatia atelier de Întretinere si reparatii pentru autoturismele din dotarea Primariei Municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola