Hotărârea nr. 97/2002

HOTÃRÂREA NR. 97 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Sediu firma si locuinte, str. Islazului"
02h97

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 97

privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Sediu firma si locuinte, str. Islazului"

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002,

Analizând raportul cu nr. 57526/12.06.2002 prin care Directia Urbanism, propune avizarea documentatiei PUD - Sediu firma si locuinte str. Islazului, conform proiect nr. 13/2002 elaborat de S.C. Bacila Bau Proiect S.N.C.

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a P.U.G. Sibiu si Regulamentul local de urbanism;

Vand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica , realizarea lucrarilor publice , protectia mediului ĂŽnconjurator , conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, ale art. 1 alin. 2,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " g " si " k " si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism -" PUD - Sediu firma si locuinte - str. Islazului ", conform proiect nr. 13/2002, elaborat de S.C. Bacila Bau Proiect S.N.C. cu respectarea conditiilor din avize

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola